Willen we professionals als docent?

Nieuws | de redactie
19 mei 2010 | Zijn docenten wel professionals? Op een HAN-symposium bepleitte UT-decaan Hubert Coonen dat HO-docenten zich ontwikkelen tot professionele beroepsgroep, net als artsen en notarissen. HvA-lector Edith Hooge ziet daar niks in.

Over het woord ‘professional’ bestaat veel verwarring. Bijberoepsgroepen als die van de wetenschappelijk onderzoeker is deinvulling duidelijk, zo schetste UT-decaan Hubert Coonen.”Zijhebben hun peer-reviews waardoor de kwaliteit gewaarborgdwordt. Wie niet aan dat systeem kan voldoen, ligt eruit.” Alsdecaan vindt hij het dan ook niet zijn taak om professionals testuren. De professionals zullen onderling hun kwaliteit moetenhandhaven.

Gebrek aan sturing

Coonen kreeg in het panel repliek van Edith Hooge, dielector governance is geweest aan Avans Hogeschool en op dit momenteducatief lector is aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij laakte hetgebrek aan sturing in het onderwijs. “Ik verzucht wel eens: werd ermaar wat meer gestuurd. In instellingsplannen staan heel veel mooiewoorden, maar woorden die ik mis, zijn die van ‘aanspreken’ en’sturen’. Ik vraag wel eens aan leidinggevenden wat ze doen als erdingen misgaan. Het antwoord is onveranderlijk dat ze ‘in gesprek’zullen gaan. Dat lijkt me niet genoeg als er iets mis gaat.”

Tegenover ScienceGuide zei Hooge dat veel docenten snakkennaar meer sturing. “Het is de taak van schoolleiders om duidelijkekeuzes te maken over wat een school wel en niet doet.” Je kunt alsschool bijvoorbeeld zeggen dat je werk maakt van socialevaardigheden en muziek, maar dat je van het oplossen vanmaatschappelijke problemen geen prioriteit maakt.

“Is het kader bekend, dan kunnen docenten vanuit hun eigenbekwaamheid voor de verdere invulling zorgen, want dat is hun vak.Maar een helder kader is voor een docent wel zo prettig, want dieweet dan ook wanneer hij zich gedekt kan voelen. Het ontbreken vaneen helder kader geeft veel onveiligheid.” Hooge vindt ook niet datdocenten professionals moeten worden in de klassieke zinvan het woord. “Docenten moeten samen de verantwoordelijkheid nemenvoor een groep leerlingen. Dat raak je kwijt als de docent zich alseen professional gaat opstellen.”

Geen verstand van onderwijs

De oud-lector governance constateerde daarbij ook dat raden vantoezicht van onderwijsinstellingen maar mondjesmaat toezicht houdenop het onderwijs zelf. “Ze kijken vooral naar beheer, financiën endergelijke. Je zou het niet verwachten, maar toezicht houden oponderwijs vinden ze in de praktijk het meest lastig. Ze zijn vaakblij dat de inspectie toezicht houdt op het onderwijs en leunenzelf op dat punt achterover.”

HAN-bestuurder Kristel Baele merkte op dat je bij de samenstellingvan raden van toezicht terughoudend moet zijn met de benoeming vanmensen uit het bedrijfsleven.”Zitten er te veel mensen uit hetbedrijfsleven in een raad van toezicht, dan hebben die vaak moeitete begrijpen dat een hogeschool ook een maatschappelijkeonderneming is.”

18 mei 2010 vond op de HAN een symposium plaats over goedonderwijs. Daarbij werd het boek Wat is goed onderwijs? Bestuuren regelgeving gepresenteerd. Het boek bevat onder meerbijdragen van Fons van Wieringen, Paul Zoontjes, Hubert Coonen enEdith Hooge. Frans de Vijlder en Ruud Klarus verzorgden deredactie. Het boek is uitgegeven door Boom Lemma.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK