Beweging rond kennis in Den Haag

Nieuws | de redactie
24 juni 2010 | Onderwijs en onderzoek zijn terreinen van waaruit het CDA signalen begint af te geven over coalitievorming. Van Bijsterveldt en Lubbers hintten bij de presentatie van het visiedocument van NWO naar D66 en GroenLinks. En wat doet Plasterk ineens?

De kraamkamer van kennis

OCW bewindsvrouw Marja van Bijsterveldt wees er bij NWO op, dat”Nederland daalt op de internationale ranglijsten” ten aanzien vankennis en onderwijs “en we moeten waken dat we daar niet echt uitde top wegvallen”. Dit vereist keuzes voor het investeren in talenten vrij onderzoek, omdat dit “de kraamkamer van de kennis” is enblijft. “Hierin niet moeten snijden zal de grote uitdaging zijn,ook voor OCW en een nieuwe minister zelf.”

De oud-partijvoorzitter van het CDA kwam toen met eenopvallende, ‘gecodeerde’ uitspraak over de formatie: “Er moet nueen coalitieakkoord komen, dat onderwijs een centrale plaats geeftin de gezamenlijke afspraken. Daarmee krijgt ook het onderzoek zo’npositie.” Oftewel: De kabinetsinformateur kan beter stoppen met hetaan elkaar kitten van partijen die zich niet willen exponeren indeze fase. Hij of zij moet een programma opstellen en de daardooraangesproken partijen er om heen scharen tot een nieuw kabinet. Ookhet CDA zou dan van zijn lijn ‘ons past nu bescheidenheid’ en eeninhoudelijke afweging kunnen maken.

‘Nu de VVD nog’

Oud-premier Ruud Lubbers werd nog duidelijk. In zijn reactie ophet visiedocument schetste hij de kernpunten van zo’ncoalitieakkoord, bijna achteloos. Nederland zou de koers moetenkiezen van een “dubbel rentmeesterschap”: sanering van de publiekefinanciën en staatsschuld voor komende generaties en de overgangnaar een co2 arme economie. Lubbers gaf aan dat beide componentenin samenhang de gezondmaking van de overheidsuitgaven ten goedezouden komen. “Noorwegen bijvoorbeeld doet reeds nu aan eenco2-belasting die producenten en consumenten aanzet totveranderingen in gedrag en productieprocessen.” Van een analogeopbrengst in Nederland zou ruim 1 miljard extra geïnvesteerd kunnenworden in energieonderzoek en innovatieve toepassingen daarvan.

“Al in mei, voor de verkiezingen dus, bepleitte ik dit dubbelrentmeesterschap als verbindend thema voor een nieuwe coalitie. HetCDA en D66 met GroenLinks zouden zich hier zeker in herkennen, meenik. Nu de VVD nog, maar deze zal als de partij van PieterWinsemius, Ed Nijpels en Neelie Kroes, hier ook goed bij kunnenpassen.” Een dergelijke combinatie was vlak voor 9 juni ook al ingesprek gebracht door Marja van Bijsterveldt, de spreker bij NWOvoor Lubbers.

Plasterk doet financiën

Intussen beweegt ook de PvdA intern. In haar nieuwe Kamerfractieis bij de portefeuilleverdeling een interessante stap gezet. RonaldPlasterk wordt woordvoerder financiën. Zo volgt hij dus Wouter Bosop. Als voormalig lid van de financieel-economische zeshoek van hetkabinet Balkenende IV en als nummer 3 van de PvdA-lijst past eendergelijk prestigieus woordvoerderschap zeer goed bij deoud-minister, die zich in het vorige kabinet als politiekgeneralist ontplooide.

 

U leest de NWO Strategie 2011-2014 hier en de speech van Jos Engelen hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK