Dronkers: ‘Ik vind niks, ik reken uit’

Nieuws | de redactie
17 juni 2010 | 15-jarigen op scholen met grote etnische diversiteit presteren minder goed dan zulke jongeren in homogenere scholen. Zowel allochtone als autochtone leerlingen. En prof. Jaap Dronkers' onderzoek laat nog iet zien: het maakt echt uit waar medeleerlingen vandaan komen. Aziaten in de klas stimuleren de schoolprestaties.

Daarnaast speelt het aantal en de herkomst van allochtoneleerlingen een belangrijke rol. Een hoger aandeel leerlingen uitislamitische landen op een school beïnvloedt de prestaties van alleleerlingen negatief, terwijl een hoger aandeel van leerlingen uitZuid- en Oost Azië een positief effect heeft op de schoolprestatiesvan leerlingen. Tot deze conclusie komt de nieuwe UM-hoogleraarJaap Dronkers in zijn oratie, na empirisch onderzoek metinternationale PISA data.

Een hoger aandeel allochtone leerlingen op een school bevordert deonderwijsprestaties van allochtone leerlingen alleen dan, wanneerdie allochtone medeleerlingen uit dezelfde regio komen. Dit geldtmet name voor allochtone leerlingen uit islamitische landen en uitZuid- en Oost Azië.

Geen eenzijdig gehamer

Dit positieve effect van etnische homogeniteit in scholen kan deaantrekkingskracht van bijvoorbeeld islamitische, witte en joodsescholen verklaren. “Ik ben een socioloog die onderwijs bestudeert”,zegt Jaap Dronkers. “De kern van wat ik doe, is: onderwijs enongelijkheid bestuderen. Op de eerste plaats ben ik een empiricus.Ik vind niks, ik reken uit.”

Zijn rol noemt hij “het goed doorrekenen van aannames enveronderstellingen die mensen hebben over hoe de dingen in elkaarzitten. Dus als men zegt, zoals onlangs Nederland Kiest Kleur deed,’de onderwijsachterstand van migrantenkinderen komt door hetslechte milieu waar ze uit komen’, dan zeg ik: dat wil ik graagnarekenen.” 

En dan blijkt bijvoorbeeld uit zijn werk dat die achterstandenveel complexer zijn. “Die achterstand kan niet door desociaal-economische achtergrond, schoolkenmerken ofonderwijsstelsel verklaard worden. Het eenzijdig hameren op desociaal-economische achterstand of kenmerken van scholen ofonderwijsstelsels heeft dus geen empirische basis.”

PISA-data

De data die Dronkers heeft gebruikt zijn afkomstig uit de2006-versie van het Program for International Student Assessment(PISA). Sinds 2000 wordt deze test om de drie jaar afgenomen bij15-jarige leerlingen woonachtig in een groot aantal OECD-lidstaten.Het doel van de test is het in kaart brengen van de wiskunde-,natuurkunde- en leesvaardigheden aan het eind van de periode vanverplicht onderwijs.

De analyse is gebaseerd op 9.279 immigrantenleerlingen (afkomstiguit 35 verschillende herkomstlanden en woonachtig in 15 Westerselanden) en alle 76.569 autochtone leerlingen van deze 15 landen. DeNederlandse data maken alleen onderscheid tussen geboren binnen enbuiten Europa en zijn daardoor onbruikbaar, maar Dronkers gaatervan uit dat het Nederlandse onderwijs niet veel zal afwijken vande onderzochte landen.

Lees de volledige oratietekst van Jaap Dronkers hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK