Hechte relatie tussen leerkrachten belangrijk voor scholen

Nieuws | de redactie
8 juni 2010 | In scholen met hechte lerarenteams bestaat meer onderling vertrouwen en gezamenlijke besluitvorming dan in scholen met minder hecht verbonden docenten. Dit is niet alleen gunstig voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen, aldus NWO-onderzoeker Nienke Moolenaar.

De werkrelaties tussen leerkrachten worden vaak gezien alsbelangrijke bouwstenen van een sterk schoolteam. Wanneerleerkrachten een hecht sociaal netwerk vormen en zo steedsinformatie, kennis en expertise uitwisselen, kunnen leerkrachten enleerlingen hier profijt van hebben.

Moolenaar ontdekte in haar UvA-promotieonderzoek bijvoorbeelddat leerkrachten die sterke onderlinge relaties hebben, meer bereidzijn om nieuwe dingen te proberen om het onderwijs te verbeteren.Ook nemen deze leerkrachten vaker samen beslissingen over deinvulling en uitvoering van het onderwijs. Bovendien ontstaat ereen ‘collectief zelfvertrouwen’ dat goed is voor het onderwijs aande leerlingen.

Schoolleider als spin in het web

De onderzoekster concludeert dat sociale netwerken eenbelangrijke rol spelen bij de invoering van vernieuwingen in hetonderwijs, zoals de introductie van nieuwe lesmethoden.Beleidsmakers, schoolleiders, leerkrachten en andereonderwijsprofessionals kunnen met deze wetenschap hun voordeeldoen. Zo is het belangrijk om bij het ontwerpen en invoeren vanonderwijsvernieuwingen meer rekening te houden met de manier waaropeen schoolteam gezamenlijk de vernieuwingen ervaart endoorvoert.

De rol van de schoolleiding is hierin natuurlijk ook belangrijk.Hoe dichter een schoolleider bij de leerkrachten staat, en hoecentraler de plaats van de schoolleider in het sociale netwerk, hoebeter een school in staat is om goed om te gaan metonderwijsvernieuwing, stelt Moolenaar.

Resultaten in Nederland en USA vergelijkbaar

Onderzoek naar sociale netwerken onder leerkrachten wastot nu toe schaars. Nienke Moolenaar onderzocht de rol van socialerelaties tussen leerkrachten bij het functioneren van scholen. Zijbracht daarvoor sociale netwerken van schoolteams in hetbasisonderwijs in kaart.

In totaal deden 775 leerkrachten van 53 verschillende scholen mee.Om de bevindingen uit de Nederlandse deelstudies te toetsen in eenandere omgeving, werd de laatste deelstudie uitgevoerd op vijfbasisscholen in Californië, Verenigde Staten. Het Amerikaanse deelvan het onderzoek bevestigde de Nederlandse conclusies.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK