KIA’s rekensom naar Top5

Nieuws | de redactie
30 juni 2010 | De KIA-coalitie levert een uitgewerkte investeringsagenda voor het komende regeerakkoord. Op weg naar de top 5 van kennislanden dienen in 2020 de Nederlandse publieke uitgaven aan kennis en innovatie toe te nemen met 5 miljard euro. Private investeringen moeten tussen de 2,5 en 4,5 miljard euro stijgen.

Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en hetbedrijfsleven zetten in de KIA-coalitie het werk voort van hetonlangs opgeheven Innovatieplatform dat eerder dekennisinvesteringsagenda 2006-2016 uitgaf. Doel van de KIA-coalitieis om Nederland terug te brengen in de mondiale top 5 vanhoogwaardige kennislanden. Gekozen is voor een nieuwe naam – Kennisen Innovatie Agenda- om uit te drukken dat er niet alleeninvesteringen nodig zijn maar ook acties genomen moeten worden enresultaten geboekt.

KIA-voorzitter Alexander RinnooyKan: “We delen met de politiek de ambitie om Nederland weerterug te brengen in de wereldtop van kennis en innovatielanden. Datis absoluut noodzakelijk voor Nederland. In deze lastige financiëleen economische situatie vraagt dat het uiterste van alle partijen:ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, studenten, bestuurders inde kennissector en overheid. De KIA-coalitie verwoordt in dezeagenda niet alleen haar ambitie voor 2020, maar benoemt ookconcrete stappen voor de komende kabinetsperiode tot 2015,inclusief een uitgewerkte investeringsagenda. Een topprestatie isnu eenmaal niet mogelijk met een middelmatige inzet van middelen.”

“De KIA-coalitie biedt deze Kennis en Innovatie Agenda aan zodatdeze richting kan geven aan ons gezamenlijk handelen in de komende10 jaar”, vervolgt Rinnooy Kan. “Wij stellen voor te verkennen ofeen kennispact mogelijk is waardoor Nederland zijn plek alstoonaangevend kennisland kan heroveren. Deze Kennis en InnovatieAgenda biedt hiervoor een goed startpunt.”

Evenveel investeren als VS

Volgens de KIA-coalitie dienen in 2020 de Nederlandse publiekeuitgaven aan kennis en innovatie toe te nemen met tussen de 4,5 en6 miljard euro. In die periode moet het mogelijk zijn de privateinvesteringen te laten toenemen met tussen de 2,5 en 4,5 miljardeuro. De investeringen maken ook besparingen mogelijk. In 2020kunnen deze doelmatigheidswinsten rond de 1 miljard euro bedragen.Voor de overheid resteert per saldo dus een 5 miljard hogereinvestering in onderwijs, onderzoek en innovatie. Daarmeeinvesteert Nederland dan een gelijk percentage van haar NationaalInkomen (BBP) aan kennis als de huidige toplanden VS, Zwitserlanden de Scandinavische landen.

Vijf prioriteiten

Voor 2015 is de agenda nader uitgewerkt. De KIA-coalitie laatzich daarbij leiden door de vijf prioriteiten die zij eerder heeftvastgesteld: ‘een topdocent voor elke onderwijsdeelnemer’, ‘meermaatwerk in het onderwijs’, ‘een leergieriger cultuur’, ‘sterkeretoppen in onderzoek en innovatie’ en ‘meer innovatievebedrijven’.

De KIA-partijen schetsen de eigen agenda voor de komende jarenen geven aan welke resultaten ze willen boeken. Zo zet de PO-raad(de brancheorganisatie voor het primair onderwijs) in op hethalveren van het aantal leerlingen dat met een reken- ofleesachterstand naar het voortgezet onderwijs gaat, deuniversiteiten willen het aantal leerlingen dat deelneemt aanexcellentieprogramma’s meer dan verdubbelen en hogescholen en TNOwillen fors meer MKB bedrijven bereiken. Met behulp van deonderwijsbonden staat 25% van de docenten geregistreerd in hetlerarenregister waarvoor een bijscholingsplicht geldt. In 2020 moetdat percentage 100% zijn.

Investeren en besparen

Van de overheid wordt gevraagd om de acties en maatregelenrichting 2020 te ondersteunen door helder, consistent meerjarigbeleid te voeren en (mee) te investeren. Voor 2015 stelt decoalitie een uitgewerkt investeringsplan voor. Naast besparingenmoet er in die periode tussen de 2 en 3 miljard euro publiek entussen de 1 en ruim 2 miljard euro private investeringen komen.Alexander Rinnooy Kan: “Net als de afgelopen jaren zal de KIAcoalitie deze agenda jaarlijks monitoren. Gaat het de goede kantop? Jaarlijks spreken we elkaar daar op aan en zullen over deuitkomsten hiervan in gesprek gaan met overheid en politiek.”

U vindt de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK