Kunst en kwaliteit

Nieuws | de redactie
8 juni 2010 | Al enkele decennia lang werken kunstenaars en musici samen met scholen, zorginstellingen en andere organisaties. Hoe wordt in die verbanden kwaliteit gedefinieerd? 'Engaged Passions: Searches for Quality in Community Contexts' van Peter Renshaw analyseert hoe dit in vijf landen gebeurt en laat zien dat het kunstonderwijs voor de uitdaging staat prioriteiten te herzien en kunst in de samenleving meer centraal te stellen.

Peter Renshaws boek is het eindresultaat van hetonderzoeksproject Quality and Community Engagement van hetlectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts van deHanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Beeldende KunstenMuziek en Dans in Den Haag. 

Kwaliteit in community contexten staat centraal in verhalen vanmusici en kunstenaars uit vijf landen, die werken in cross-sectoren interculturele contexten. Hun ervaringen omvatten artistiek werkin wijken, scholen en gevangenissen tot kunstencentra, orkesten,jeugdopera en zorginstellingen voor dementiepatiënten engehandicapten. Wat steeds in het oog springt is de passie van dezekunstbeoefenaars voor mensen en voor kunst: er is geen ruimte voorconcessies.

Een centraal thema in het boek wordt gevormd door de implicatiesvan dit veelzijdige type werk voor het leren en de ontwikkeling vankunstenaars en musici. Het kunstvakonderwijs staat voor deuitdaging prioriteiten te herzien en kunst in de samenleving meercentraal te stellen, vindt Renshaw .

Peter Renshaw is voormalig Hoofd Research & Development van deGuildhall School of Music & Drama in Londen en kenniskringlidvan het lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts van hetPrins Claus Conservatorium in Groningen en het KoninklijkConservatorium in Den Haag. Renshaw beschrijft in dit boek deimplicaties van veranderingen voor culturele organisaties en hetkunstvakonderwijs en gaat in op individuele perspectieven enmotivatiebronnen, die zowel de verbondenheid met ‘mensen’ als de’kunst’ zelf betreffen.

Het boek gaat uitvoerig in op de benodigde factoren voor effectievesamenwerkingsverbanden en de plek van relaties, context en overlegdaarin. Waaruit bestaat de kwaliteit van projecten, van de gesteldedoelen, van de deelnemende kunstenaar(s), van het proces en heteindproduct? En wat vraagt het werk van de kunstenaar in desamenleving voor zijn leren en ontwikkeling, wat is de rol vanreflectie, evaluatie en assessment?

De beschouwingen zijn gebaseerd op 16 interviews met kunstenaars,musici, managers, workshop- en projectleiders uit Europa. Daarnaastworden 14 case-studies en 14 persoonlijke getuigenissen beschrevenuit Europa en Brazilië. In zijn reflecties maakt Peter Renshawgebruik van zijn langjarige ervaring als de nestor van ‘outreach inde community’ door kunstenaars.

De publicatie werd vrijdag 28 mei aangeboden aan Robbert Dijkgraaftijdens de presentatie van het rapport ‘Onderscheiden, verbinden,vernieuwen: de toekomst van het kunstonderwijs’ van de CommissieDijkgraaf. De studie werd tevens aangeboden aan Doekle Terpstra,voozitter van de HBO raad.

Renshaws boek zal binnenkort ook als e-publicatieverschijnen.
Meer info op www.lifelonglearninginmusic.org.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK