Lector familiebedrijven primeur

Nieuws | de redactie
9 juni 2010 | De recente recessie leert ons dat het midden- en kleinbedrijf de ruggengraat van onze economie vormt. Familiebedrijven zijn er het kloppend hart: maar liefst zeventig procent van het mkb is een familiebedrijf. De continuïteit en een zorgvuldige overdracht naar de volgende generatie zijn dus van groot belang voor een evenwichtige en gezonde economie.

Hogeschool Windesheim richt haar toegepast-wetenschappelijkonderzoek op het dienen van dit cruciale doel. Het LectoraatFamiliebedrijven gaat zich de komende jaren inspannen om inonderzoek en onderwijs een praktijkgerichte bijdrage te leveren aanhet blijvende succes van de familiebedrijven in ons land.

Het lectoraat Familiebedrijven, het eerste in Nederland,wordt geleid door lector drs. Ilse Matser. Zij presenteert dehoofdlijnen van het onderzoeksplan in haar lectorale rede opwoensdag 16 juni 2010 tussen 15.30 en 16.00 uur in het Auditoriumvan Windesheim te Zwolle.

In haar lectorale rede zal Ilse Matser het belang van goed bestuurvoor de continuïteit van familiebedrijven toelichten. Eenkwalitatief hoogstaande professionele bedrijfsvoering en een goedgeregelde bedrijfsopvolging (binnen de familie) zijn essentiëlevoorwaarden voor de continuïteit.

Naast effectieve bedrijfsvoering verdient juist ook de sociale enculturele context van het familiebedrijf alle aandacht. De normenen waarden binnen de familie werken door in de uitgangspunten enbesluitvorming van het bedrijf, en vormen vaak de basis voor hetsucces van het bedrijf.

Echter, deze specifieke aspecten worden meestal niet besproken enzijn alleen impliciet aanwezig. Dit kan een risico worden alsnegatieve aspecten daardoor onderhuids in het beleid doorwerken eneen reële bron voor ontregeling en conflicten vormen. Het is duszaak om ze expliciet te maken en zodoende een constructieve rol inhet managementproces te laten spelen. Goed bestuur richt zichhierop.

Het lectoraat Familiebedrijven pakt deze ontwikkelingstaakop, en levert praktische en direct bruikbare onderzoeksresultatenvoor een gezonde bedrijfsexploitatie. Zo wordt naast het dienen vaneen breed economisch belang vooral ook concrete en innovatieveondersteuning geboden aan de ondernemers binnen de familiebedrijvenzelf. Ilse Matser werkt, mede in het kader van het onderzoek, aanhaar proefschrift over goed bestuur binnen familiebedrijven.

Tijdens de presentatie op 16 juni zal Jozef Lievens, autoriteit ophet gebied van familiebedrijven, een ‘best practice’ voor eenaanpak van goed bestuur uit België toelichten. Hij is expert op hetgebied van good governance, conflicthantering enopvolgingskwesties


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK