OCW: On your marks!

Nieuws | de redactie
10 juni 2010 | Wie volgt Rouvoet op als minister van OCW? Wat voor beleid voert deze bewindspersoon? Gaat SF er op links aan? ScienceGuide geeft u de Haagse inside: durft D66? Mag Jan Anthonie Bruijn? Wat doet Plasterk?

 

1) Beleid

De SF gaat er aan en de motie-Hamer zal worden uitgevoerd. Dat isde kennisboodschap bij een coalitie VVD-PvdA-D66-GL. De VVD en GLkrijgen hun zin bij een vergaande privatisering van destudiebeurzen, waarvan de opbrengst dan conform het PvdA-programmaversleuteld zal worden over PO, MBO en HO. De R&D-uitgavenzullen licht omhoog gaan, maar vooral herschikt worden. De kostenvan dure uitvoeringsorganen en procedures zullen gekapt worden enin WBSO-achtige fiscale stimuleringen gestoken worden. HetInnovatieplatform zal symbolisch begraven worden, een ‘Finsekennisraad’ kon weleens uitblijven.

Het advies van de commissie-Veerman kan een splijtzwam blijken.PvdA en GL zullen de selectie aan de poort niet direct accorderen,tenzij fors meer geld mogelijk wordt. Langs die route zou D66 eencompromis met de VVD kunnen vinden. Differentiatie van collegegeldzou hier ook nog deel van het compromispakket voor kunnen worden.Daarmee kunnen de eigen inkomsten van meer geprofileerd HOomhoog.

2) Alternatieve constructies

Eenzelfde beleid zal gevoerd worden als VVD, PvdA en CDA samengedwongen worden te regeren. Alleen zal alles wat minder pregnantklinken. Een nieuwrechtse coalitie van VVD, PVV en CDA zal vanwegeeen bijwagenrol van het CDA en de dreigende scheuring van diepartij bij zo’n kabinet niet lukken. Het CDA in de Senaat zal zo’ncoalitie bovendien niet zomaar tevoren de steun voor het beleidwillen geven en zonder PVV in de Eerste Kamer is zo’n kabinet duspolitiek doodgeboren.

De ‘Marja van Bijsterveldt coalitie’ van VVD, CDA, D66 en GL mistnipt een Kamermeerderheid. Zij zou van de CU en SGP afhankelijkzijn. Dat is voor stabiliteit feitelijk helemaal niet slecht, maarals een soort ‘Staphorst-variant’ voor D66 mentaal teveel gevraagdvan de ruimdenkendheid. Zeker na de blunder van Rouvoet overhomokandidaten voor het parlement die de CU al verlies heeftopgeleverd. Overigens zou zo’n coalitie een bijna identiek beleidvoeren als ‘Paars+’ ten aanzien van kennis. Alleen zouden CDA en CUbij SF de aanvullende beurs kunnen redden.

3) Wie wordt de minister van OCW?

Er zijn twee zware, liberale kandidaten. Allereerst alsvice-premier op OCW voor D66 Alexander Rinnooy Kan. Als hij de KIAkan uitvoeren en het Veerman -advies- als oud-lid van de Cie- danzou het plichtsverzuim zijn om opnieuw deze post cadeau te doen aanPvdA of VVD. D66 deed dat in 1994: Nuis durfde niet en liet Ritzenterugkomen op OCW, tot schrik van Wim Kok. D66 deed dat ook in2003: Thom de Graaf accepteerde een fancy-post als vice-MP voor’bestuurlijke vernieuwing’ en een staatssecretariaat in de Cultuurop OCW voor Medy van der Laan. In 1998 accepteerde’onderwijspartij’ D66 – met 14 zetels fors groter dan nu in 2010 -zelfs dat OCW geen enkele bewindspersoon uit eigen kring had.Kortom, D66 is hier relatief ongeleid projectiel als het opconcrete namen en benoemingen aankomt.

Tweede zware liberale OCW-kandidaat is hoogleraar immunopathologieen prominent VVD-lid. Het gaat daarbij om het  lid van deOnderwijsraad Jan Anthonie Bruijn. Hij is van het LUMC en eeninvloedrijk adviseur en denker. Lees hier zijn meest recenteartikel voor ScienceGuide over het omstreden themaselectiviteit.

Hij valt daarin de experimenten van OCW bits af:”Gebrek aanwetenschappelijk bewijs voor (in)effectiviteit van selectie laat indeze discussie ruimte voor allerlei subjectieve argumenten. Dievinden hun onderbouwing in persoonlijke ervaring,vooronderstellingen, anekdotes en politieke kleur. De experimentenwaarnaar wel verwezen wordt zijn niet wetenschappelijk opgezet enmissen bijvoorbeeld een controlegroep, relevante toetscriteria ofeen adequate follow-up periode. Afwezigheid van wetenschappelijkonderzoek naar de effecten van selectie is het kernprobleem van dediscussies erover.”

Bruijn zou voor de VVD en Rutte als premier een safe pair ofhands zijn. Hij kent het HO en R&D veld goed, is via deOnderwijsraad zeer ingevoerd in de bredere problematiek van PO, VOen MBO. Hij was één van de weinige HO-toppers in de VVD -naastoud-OCW-bewindsvrouwe Nell Ginjaar-Maas- die in het voorjaar van2006 openlijk pleitte voor Mark Rutte als de nieuwe partijleider,in een interview met ScienceGuide.

Zijn hoog HO-profiel maakt het voor de PvdA mogelijk een PO/VOstaatssecretaris te claimen en een prima plek om JeroenDijsselbloem -niet hoe, maar wat- te behouden voor frustratie alseeuwige tweede in de fractie. D66 of GL kunnen dan decultuurportefeuille doen en zich wijden aan het snijden in depublieke omroep met name. Iets voor Boris van der Ham,kortom.

Een liberale minister van OCW verlost de PvdA van het neteligeprobleem van de keuze tussen Ronald Plasterk en Mariëtte Hamer alsminister. Geen van beide is ook een keuze. Hamer zou op SZW eenstevige positie kunnen bekleden als de VVD Financiën opeist voorHoogervorst als ‘hulpstuk’ van de premier. Plasterk zou danfractieleider kunnen worden en op BZK zou Guusje ter Horst eenspannende vicepremier zijn naast premier Rutte.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK