Yvonne van Rooy: dagboek Sjanghai

Nieuws | de redactie
1 juni 2010 | “Het vrolijke Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sjanghai is van verre herkenbaar aan het dak, een goudgele kroon. Die kroon – tevens ontvangstruimte - stond de afgelopen week in het teken van samenwerking tussen Utrecht en China.” UU-voorziter Yvonne van Rooy hield voor ScienceGuide een dagboek bij tijdens haar bezoek aan Sjanghai.

Lat hoger leggen

‘Provincie, gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingenhadden in het paviljoen samen een reeks ontvangsten en seminarsgeorganiseerd. Het bleek een uitstekende formule om de banden metde Chinese universiteiten waar de UU mee samenwerkt aan te halen.Bovendien is zo’n week samen optrekken met de Utrechtse partnersbuitengewoon nuttig om de gezamenlijke ambities te bespreken. Dedynamische omgeving van Sjanghai stimuleert om ook in Nederland delat hoger te leggen.

De Utrecht-week begon met een geslaagde alumnibijeenkomst. Daarvoorhadden wij alle alumni in de regio Sjanghai uitgenodigd, dus ookalumni van de andere Nederlandse universiteiten. Naast degelegenheid om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen,kregen de afgestudeerden ook een presentatie -verzorgd door deuniversiteit  Nijenrode – over de interculturele aspecten vanhet zaken doen tussen Nederland en China. Dat was een schot in deroos.’

Kritisch denken als pre bij sollicitaties

De gesprekken met de alumni in China bieden decollegevoorzitter veel om over na te denken. Wat zijn de wezenlijkepunten voor hen die zij ‘meenemen’ vanuit hun studie en onderzoekin Nederland? ‘Veel alumni hebben een baan bij bedrijven dieinternationaal opereren en apprecieerden dit praktijkgerichteseminar. Uit de gesprekken met de alumni bleek dat zij primaambassadeurs zijn voor Nederland en niet in de laatste plaats voorhet Nederlandse hoger onderwijs.

Ze kijken daar met waardering op terug, niet alleen vanwege deopgedane kennis, maar ook omdat zij gestimuleerd zijn om kritischen onafhankelijk te denken. Bovendien blijkt de kennis van deEuropese cultuur een pre bij het solliciteren. Velen gaven aan datzij, dankzij hun Nederlandse opleiding, een uitstekende baan inChina hadden gekregen.’

Samen met 10 universiteiten verder

De UU werkt in China samen met een beperkt aantalpartner-universiteiten. Van Rooy heeft met hen ter plekkegesprekken gevoerd. ‘We hebben hen zorgvuldig geselecteerd op basisvan contacten tussen onderzoekers. In totaal zijn dit 10universiteiten: de drie universiteiten in Hong Kong en zeven inChina zelf. Maar liefst vijf van hen waren naar Sjanghai gekomenvoor onze partnerbijeenkomst. Ook voor een delegatie die uit Bejingof Hong Kong komt is Shanghai een behoorlijk eind reizen!

Met de universiteit van Nanjing hebben we een overeenkomst getekendvoor uitwisseling van studenten, een bevestiging van desamenwerking die de afgelopen jaren is gegroeid. De samenwerkingmet de Chinese universiteiten heeft zowel betrekking op onderzoekals op studentenuitwisseling. De contacten op het gebied vanonderzoek worden steeds intensiever: naast promovendi bieden wejonge onderzoekers de gelegenheid een paar maanden in Utrechtonderzoek te doen. Dat draagt zeer bij aan versterking van desamenwerking. Ook is er steeds meer belangstelling voor visitingprofessors over en weer.’ 

Gaming en zonnecellen

Tijdens de Utrecht-week in het Nederlandse paviljoen werden ook seminars gehouden. Opmerkelijk is de keuze van dethema’s. ‘Die seminars op het gebied van (serious) gaming boden degelegenheid om de samenwerking met het Chinese bedrijfsleven teverdiepen. Op een ander terrein presenteerde onze hoogleraar RuudSchropp met zijn promovendus Yanchou Liu de nieuwste ontwikkelingenop het terrein van flexibele zonnecellen.

Dutch pavilion Shanghai

De gesprekken in de ‘Kroon’ van het gebouw met departneruniversiteiten waren een goede gelegenheid om te bepleitendat het aanbod aan Engelstalige cursussen toeneemt, zodat er voorde Nederlandse uitwisselingsstudenten voldoende keus is. In ditopzicht hebben de universiteiten in Hong Kong nog altijd een grootvoordeel, omdat het Engels daar de tweede voertaal is.’

Uit de gesprekken is het Van Rooy “opnieuw duidelijk geworden datChina fors investeert in een beperkt aantal universiteiten die bijde internationale top moeten gaan behoren.”Ook is er nu een”Chinese Ivy-league in ontwikkeling”. Daartoe behoren onder meer deUU-partners in Hong Kong “evenals onze andere partners.”

Verboden stad en 21e eeuw 

Ook symbolisch maakt China helder, dat het land zichzelfop het wereldtoneel meer dan ooit een plaats wil verschaffen. ‘Dieambities komen zichtbaar tot uiting in het Chinese paviljoen. Eenprachtig, gigantisch rood gebouw dat hoog boven de anderepaviljoens uit torent. Geïnspireerd door de keizerlijke symbolenuit ‘de Verboden Stad’ in hoofdstad Beijing vormt het eenindrukwekkende verbinding van heden en verleden. 

Dat paviljoen laat, meer dan wat ook, zien welke plaats Chinavoor zich weggelegd ziet in de 21ste eeuw. Onze studenten doen erverstandig aan de kansen die er zijn om een tijd in China testuderen, met beide handen aan te grijpen.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK