25 jaar Tsjernobyl

Nieuws | de redactie
16 juli 2010 | Binnenkort wordt herdacht dat 25 jaar geleden de nucleaire ramp in Tsjenobyl plaatsvond. ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt heeft in de Raad van Europa initiatief genomen, om gezamenlijk de lessen uit het gebeuren te trekken. Want dat is nodig, maar het regime ter plekke in Wit Rusland is nog steeds een sovjetachtige dictatuur en poogt openheid tegen te gaan.

Op 26 April 2011 is het 25 jaar geleden dat de grootstenucleaire ramp in de geschiedenis plaatsvond, in de kerncentralebij Tsjernobyl. Die stad lag toen nog in de Sovjet Unie en hetregime wilde daar toen geen ruchtbaarheid geven aan de puinhoop diemen had aangericht. Door die geheimzinnigheid kwam informatie overwat er in de centrale en de landstreken daar omheen aan dehand in de dagen na de ramp mondjesmaat beschikbaar. Metingenin Westerse landen dwongen toenmalig leider Gorbatsjov en de andereSovjet-heersers te erkennen, dat er iets vreselijks was gebeurd enmen er geen enkele greep op leek te hebben.

Nu na 25 jaar en na de val van het communisme en de toetreding vande Oosteuropese landen tot het open, democratische Europa vanvandaag is de tijd is rijp om de lessen uit deze ramp te trekken.Want er zijn nog vele prangendevragen, die voor de gezondheid enveiligheid van de burgers vangroot belang zijn, zoals welkegevolgen heeft deze ramp gehad -en nu nog- voor de gezondheid vande mensen in Wit Rusland en in Oekraïne? Wat is de -nog steedsrelevante- schade aan het milieu geweest, welke schade blijkt na 25jaar nog steeds door te werken? En misschien wel evenbelangrijk: wat voor sociale en economische gevolgen heeft dezeramp gehad voor de getroffen gebieden?

Een bijzonder lastig aspect is hierbij dat het in 1986zeer zwaar getroffen Wit Rusland nu net het enige Europese land isdat ook heden ten dage nog steeds een sovjetachtige dictatuur isgebleven. Dus de dwang van bovenaf tot geheimzinnigheid en hetverbiedenvan openheid voor en met burgers is daar nogvoluit aanwezig. 

En juist daar zijn de gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl-de grensplaats van dat land bij buurland Oekraine- nog hetmeest voelbaar. Het Wit Russische regime lijkt ook onderzoek naaronder meer de lange termijn gevolgen op het gebeid van degezondheid van de bevolking te willen blijven blokkeren. Hetgevolg is dat Europa daardoor onvoldoende lering uit degevolgen van de ramp trekken.

Die gevolgen zijn nog steeds zorgwekkend. Zelfs 25 jaarna de ramp laten vele groepen uit meer dan 25 landen, ook uitons land, nog elk jaar nog kinderen uit de getroffen strekenin Wit Rusland naar Europese buurlanden als Nederlland latenkomen om aan te sterken en hen en hun gezinnen op andere wijze hulpte verschaffen.

In de Raad van Europa heb ik daarom het initiatief genomen omsamen met 20 parlementariërs in de Assemblee van de Raad hetvoorstel te doen om serieus werk te maken van de volgende driehoofdpunten:

-Een overzicht te maken van de gevolgen van de ramp.
-Samen met hulporganisaties te kijken welk effect hun actiesgehad te hebben.
-25 jaar na dato stil te staan bij de slachtoffers.Met bijzondere aandacht voor mensen als debrandweerlieden die in de eerste uren na de ramp alles hebbengedaan tegen de brand in de centrale en dat bijna allemaal met hunleven moesten bekopen, maar daarmee wel een nog grotere ramp voormensen in heel de wereld wisten te voorkomen.

Dr.P.H. Omtzigt is lid van de Assemblee van de Raad vanEuropa en econometrist. Hij houdt op ScienceGuide een vaste columnbij over zijn ervaringen in de eigenzinnige werelden van politieken wetenschap, hun wederzijdse beïnvloeding en hunconfrontaties


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK