Aanslag dreigt op onderwijsuitgaven

Nieuws | de redactie
5 juli 2010 | Binnen de onderwijsbegroting ziet de PvdA een kwart miljard ruimte voor bezuinigingen op ondersteuningsprojecten. Dat geld biedt mogelijkheden voor extra salarisuitgaven, vindt financieel specialist Ronald Plasterk. Of deze 250 miljoen euro aan kennisuitgaven de kabinetsformatie zal overleven valt te bezien.

Het slotdebat van het parlementaire jaar leverde eind vorigeweek een omstreden debuut van Plasterk als parlementairwoordvoerder Financiën. Hij kreeg zijn zin niet bij de wens tot extra salarisuitgavenin het onderwijs. Maar de dekking die hij binnen de OCW-begrotingdaarvoor aanbracht, zal bij de overige schatkistexperts in de Kamermet meer dan gemiddelde belangstelling genoteerd zijn. Verwachtwordt dat dit punt tijdens de formatieonderhandelingen snel terugkan komen, als een boemerang.

Plasterks dekkingsvoorstel uit projectuitgaven binnen OCW bleekvoor de PVV niet deugdelijk genoeg om een Paars-Rechtse meerderheidte vormen tegen de bevriezing van overheidssalarissen, zoalsvoorgesteld door de bewindslieden van CDA en CU. De VVDsteunde die voorzet van het kabinet wel. Maar nu Tjeenk Willink deformatiebesprekingen voor VVD, PvdA, D66 en GroenLinks in gang zet,ligt daarmee ook dit pakket op tafel, als acceptabeledekking vanuit de linkerzijde voor andere doeleinden.

De VVD heeft in de verkenningsfase voor de coalitiegesprekken reedsaangegeven dat zij hoe dan ook een forse ombuiging tot 2015 wil omhet begrotingstekort snel omlaag te brengen. Ook D66 bepleit eenvrij strak begrotingsbeleid en zal zich binnen Paars+ als meerliberaal en financieel degelijk willen profileren dancoalitiegenoot-concurrent GroenLinks.

De onderwijsuitgaven worden zo in het formatieoverleg in eenopvallende spagaat gebracht. Enerzijds pleitten de coalitiefractiesalle vier voor ‘meer geld voor kennis’, onder meer door deafschaffing van SF via invoering van een vorm van leenstelsel.Anderzijds legt de PvdA via OCW-minister nu 250 miljoen op tafeldie wegbezuinigd kan worden voor andere beleidsdoelen. Zou beidegebeuren – wat nu voor de hand ligt – zou de netto uitkomst voor dekennisuitgaven negatief zijn. Immers, de verschuiving van uitgavenvia SF geldt als een re-allocatie binnen OCW, de voorstellen vanPlasterk zijn een vermindering van uitgaven.

Netto-resultaat hiervan zou zijn dat ons land verder daalt in deinternationale vergelijkingen en  rankings vankennisinvesteringen. Een Paars+ regeerakkoord in deze vorm zou danver weg bewegen van uitvoering van de motie Hamer, deKIA-doorrekening van Alexander Rinnooy Kan en deinvesteringsprogramma’s die GroenLinks en D66 de kiezers hebbenvoorgelegd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK