GirlGaming in opmars

Nieuws | de redactie
7 juli 2010 | Meisjes gamen graag, maar games zijn daar weinig op afgestemd. Dit is één van de conclusies van het onderzoek naar de gamegewoonten en voorkeuren door Lotte Vermeulen van de UGent. In het kader van haar masterproef ging ze bij 983 gamers na welke eigenschappen van games meisjes trekken en waarom.

De rol van vrouwen in de gamewereld beperkt zich niet tot dievan aantrekkelijk gamepersonage of supporter van mannelijke gamers.Vrouwelijke gamers spelen gemiddeld 8 uur per week en worden eensteeds belangrijkere doelgroep. Toch spelen mannelijke gamers nogsteeds ruim dubbel zo lang, zo’n 17 uur per week. Een mogelijkeverklaring hiervoor is dat games als boys’ toys worden gezien endat de meeste games zijn afgestemd op de interesses van mannen.

Vrouwen willen, in tegenstelling tot mannen, dat een gamelogisch en eenvoudig in elkaar zit. Het is belangrijk dat hetcontrolepaneel eenvoudig te hanteren is en dat er geen ingewikkeldetoetsencombinaties moeten worden gemaakt. De gameregels moetenduidelijk zijn en de uitdaging haalbaar. Wanneer de bediening vaneen game zichzelf niet onmiddellijk uitwijst, geven vrouwen hetspel al snel op. Zij zijn minder bereid om veel tijd op te offerenom een game onder de knie te krijgen en kiezen dan ook eerder voorkorte en simpele games. Anderzijds geeft meer dan de helft van degamesters aan dat ze graag meer tijd zou hebben om hun hobby uit teoefenen.

Geweld moet ‘leuk’ zijn

Verrassend is dat vrouwen geweld in games niet schuwen. Welhebben ze een voorkeur voor ‘humoristisch’ geweld in plaats vanrealistische geweldscènes. Dergelijke scènes wekken bij hen eerdereen afkeer op. Zo verkiezen vrouwen over het algemeen meer danmannen games in cartoonstijl en in 2D. Bovendien lossen ze lievereen probleem of raadsel op dan iets of iemand te ‘overwinnen’.

Hoewel mannen meer van competitie houden, waarderen gamestersook een stevige portie actie. Hierbij is het voor hen belangrijk omeen doel te bereiken en vooruitgang te boeken. Wedijveren viabewegingen met vrienden (typisch party games genoemd) valtgemiddeld zelfs meer in de smaak bij vrouwen dan bij mannen.

Vrouwen willen controle

Een belangrijke motivatie om te gamen bij vrouwen is demogelijkheid om vrij te rond te zwerven in een gamewereld en zelfopdrachten te kiezen. Zo houden vrouwen ervan om mooie en rijkeomgevingen te verkennen en hebben ze een voorkeur voor gamewereldenin scherpe en heldere kleuren in plaats van sombere settings. Onderverkennen wordt ook het uitvoeren van nevenactiviteiten(side-quests) verstaan. Opdrachtjes of extra functies die het spelboeiender maken maar geen invloed hebben op de uitkomst, vallen ergin de smaak bij vrouwen.

Sociaal contact in een game is de minst belangrijke motivatie voorvrouwen om te spelen. Naast vrijheid en controle, zijn uitdaging,prestatie en immersie (de figuurlijke onderdompeling in het spel)elementen die vrouwen wel sterk aantrekken. Opmerkelijk is ook dathet communiceren en spelen met anderen in games juist debelangrijkste drijfveer voor mannen is om te gamen. Dit wijst eropdat vrouwen en mannen vertrekken vanuit sterk verschillendebeweegredenen om te spelen.

Gamesters hebben minder interesse in spellen waar vrouwen alsseksobjecten weergegeven worden. Opvallend is dat vrouwen dieminder vaak gamen zich hier meer aan ergeren. Mannen daarentegenhebben minder bezwaren tegen mooie, schaars geklede dames in games.Toch is het uiterlijk van de gamepersonages niet onbelangrijk voorvrouwen. Het liefst spelen ze met een sterk, knap en vrouwelijkpersonage dat van aanpakken weet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK