Inspectie bekijkt verkort afstuderen HBO

Nieuws | de redactie
20 juli 2010 | Nu uit het HBO signalen komen over wel erg vlotte 'verkorte afstudeertrajecten', pakt de Inspectie dit op. Bij alle relevante instellingen gaat zij nu na welke trajecten bestaan. Tevens kijkt zij of deze voldoen aan de regels en of ze passen binnen de normen voor goed afstuderen.

De Inspectie van het Onderwijs geeft in het al gestarteonderzoek naar verkorte trajecten in het hoger onderwijs voorrangaan verkorte trajecten voor langstuderenden. De afgelopen dagenzijn er diverse meldingen in de media geweest over misstandenbij deze routes. De inspectie gaat bij alle relevante instellingenvoor hoger onderwijs na welke trajecten er bestaan, of dezetrajecten voldoen aan de regels en of ze passen binnen de normendie aan het afstuderen gesteld kunnen worden.

Het is goed dat instellingen zich inzetten om studenten hun diplomate laten halen, onderstreept de Inspectie. Maar daar staat wel ietstegenover, ook voor het HBO. De samenleving moet er namelijkwel vanuit kunnen gaan dat afgestudeerden daadwerkelijk over dekennis en kunde beschikken waar hun diploma voor staat. Hetinspectieonderzoek moet duidelijk maken waar trajecten wordenaangeboden die niet door de beugel kunnen, zodat er maatregelengetroffen kunnen worden. 

Daarbij wil men in beeld krijgen wat het niveau is vanafgestudeerden die een verkorte route hebben gevolgd, ten opzichtevan degenen die de reguliere weg hebben gevolgd. Bovendien wil deinspectie duidelijk krijgen aan welke randvoorwaarden eenverkort traject moet voldoen om de vereiste afstudeerkwaliteit tegaranderen.

Studenten, medewerkers en andere betrokkenen kunnen op ieder momentsignalen over misstanden doorgeven aan de inspectie. De inspectiebetrekt deze signalen in het onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK