Lubbers pleit voor “dubbel rentmeesterschap”

Nieuws | de redactie
22 juli 2010 | Minister van Staat Ruud Lubbers onderzoekt de reële mogelijkheden om een kabinet te vormen. Onlangs sprak de oud-premier met ScienceGuide over zijn visie ten aanzien onderzoek en kenniseconomie en het soort kabinetsakkoord dat daar nodig voor zou zijn. “Diversiteit is steeds meer een nieuwe, extra verantwoordelijkheid geworden voor kennis en kennisbeleid.”

Na de presentatie van ‘Groeien met kennis’ door NWO wijstLubbers er in gesprek met ScienceGuide op dat “wevoluit moeten gaan voor duurzaamheid. Die houdt meer in dan wat wevoorheen milieubeleid noemden. Het gaat volgens mij omintergenerationele solidariteit, die wij op wereldschaal moetenleren ontwikkelen. De verbondenheid met de natuur vereist dat weover meerdere generaties leren denken.”

Tijd voor andere aanpak

Lubbers pleit ervoor dat CO2-uitstoot “een kostenpost gaatworden,” zodat bedrijven, consumenten en organisaties zich andersgaan gedragen en innovaties een extra impuls krijgen. “U heeft eeneconoom uitgenodigd,” waarschuwde hij het NWO-publiek dan ook.Kritisch hield hij hen voor dat “de regeling stimulering DuurzameEnergie geen succes is gebleken. Dus is het tijd voor een andereaanpak.”

In zijn reactie op het visiedocument van NWO schetste Lubbers bijde officiële presentatie van ‘Groeien met kennis’ bijnaachteloos de kernpunten van een fundamenteel coalitieakkoord.Nederland zou de koers moeten kiezen van een “dubbelrentmeesterschap”: sanering van de publieke financiën enstaatsschuld voor komende generaties en de overgang naar een CO2arme economie.

Lubbers gaf aan dat beide componenten in samenhang de gezondmakingvan de overheidsuitgaven ten goede zouden komen. “Noorwegenbijvoorbeeld doet reeds nu aan een co2-belasting die producenten enconsumenten aanzet tot veranderingen in gedrag enproductieprocessen.” Van een analoge opbrengst in Nederland zouruim 1 miljard extra geïnvesteerd kunnen worden in energieonderzoeken innovatieve toepassingen daarvan.

Diversiteit onmisbaar

“Al in mei, voor de verkiezingen dus, bepleitte ik dit dubbelrentmeesterschap als verbindend thema voor een nieuwe coalitie. HetCDA en D66 met GroenLinks zouden zich hier zeker in herkennen, meenik. Nu de VVD nog, maar deze zal als de partij van PieterWinsemius, Ed Nijpels en Neelie Kroes, hier ook goed bij kunnenpassen.

Naast dit dubbel rentmeesterschap is ook diversiteit eenbelangrijk onderwerp, zo meent Lubbers. “De wereldwijdevraagstukken en de netwerken van onze universiteiten enR&D-instellingen in vele landen maken aandacht voor diversiteiteen onmisbare factor bij de kwaliteit van het onderzoek. Als je danhoort roepen dat mensen van elders, mensen met een ander geloof,hier in dit land niet huis horen, dan kun je alleen maar je hoofdschudden. Stom, stom, stom!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK