Onduidelijkheid rond tweede studie

Nieuws | de redactie
28 juli 2010 | In september verandert de financiering voor studenten die een tweede studie willen gaan volgen. De voorlichting hierover aan studenten door instellingen laat nog behoorlijk te wensen over, zo blijkt uit onderzoek van het ISO. “Hogescholen en universiteiten geven foutieve en onduidelijke informatie over de hoogte van het collegegeld, aldus ISO-voorzitter Guy Hendricks. “Het is nu eind juli, dit is te gênant voor woorden.”

Foutieve informatie

In september 2010 gaat de financiering veranderen voor studentendie een tweede studie willen gaan volgen. Hogeronderwijsinstellingen mogen studenten die al een hbo of wo bachelorof master hebben afgerond een hoger collegegeld – ookinstellingscollegegeld genaamd – vragen wanneer zij zichinschrijven voor een tweede bachelor of master. Wanneer een studentzich echter voor het afronden van de eerste bachelor of masterinschrijft voor een tweede studie geldt het wettelijk collegegeldvan € 1672,-

“Er kwamen veel klachten over de voorlichting rondom de tweedestudie binnen. Daarom maakte het Interstedelijk Studenten Overleg(ISO) voor studenten al eerder een schema waarin duidelijk wordt of dewetswijziging van toepassing in de verschillende studiefases waarinje je als student kunt bevinden,” vertelt Hendricks. Toch bleven ersignalen binnenkomen van studenten die foutieve informatie kregen.Het ISO heeft toen besloten om een steekproef te doen onderinstellingen. Om te achterhalen op welke manier studenten wordengeïnformeerd heeft het ISO 13 universiteiten en 14 hogescholenbeoordeeld op de informatievoorziening, zowel via hun website alstelefonisch. “Het resultaat is echt teleurstellend,” aldusHendricks.

Meer dan 10.000 euro

De instelling die volgens het ISO het meeste huiswerk heeft tedoen is Saxion Hogescholen. Daar werd zowel op internet alstelefonisch gemeld dat de student het instellingstarief moest gaanbetalen voor een opleiding terwijl de student recht heeft op hetwettelijk tarief. Dan zijn er een aantal instellingen die op hunwebsite geen duidelijke informatie geven en telefonisch onterechtmelden dat het hoge instellingstarief van toepassing is. Het gaathier om de Hogeschool Windesheim en de Universiteiten Radboud enTwente. Instellingen die zowel op hun website als telefonisch geenduidelijkheid bieden zijn de Hogeschool Zeeland,  TU Delft, TUEindhoven en de Universiteit Wageningen.

“Wij zijn echt teleurgesteld in de instellingen,” verteltHendricks. “Studenten hebben behoefte aan en recht op duidelijkheidrondom de financiering van hun tweede studie.” Bij bovengenoemdeinstellingen kan het zo zijn dat studenten een tweede studiestarten en dan opeens worden geconfronteerd met een veel hogercollegegeld. Er zijn instellingen die wel heel duidelijk zijn. Zogaat een tweede studie Fiscale Economie aan de Universiteit vanTilburg jaarlijks € 10506,- kosten en heeft de Hogeschool Utrechthet instellingstarief vastgesteld op € 7500,-. “Wij vinden dit veelgeld, maar dit is voor studenten in ieder geval duidelijk. Wijverwachten echt dat studenten gaan stoppen met hun studie wanneerhet collegegeld opeens veel hoger blijkt te zijn.” Het ISO gaat deindividuele instellingen benaderen en de HBO-raad en VSNU omopheldering vragen.

Kamervragen

Naar aanleiding van het ISO-onderzoek naar deinformatievoorziening rondom de tweede studie zijn er Kamervragengesteld door Tanja Jadnanansing (PvdA):

1. Heeft u kennis genomen van het onderzoekm.b.t. de informatievoorziening door onderwijsinstellingen in hetHoger Onderwijs rond de voorwaarden en hoogte van het collegegeldbij een tweede studie?

2. Hoe beoordeelt u de conclusies zoals dieworden gedaan n.a.v. dit onderzoek over gebrekkige en incorrecteinformatie richting studenten?

3. Bent u het met mij eens dat het zorgwekkendis dat zo vlak voor aanvang van het nieuwe studiejaar deinformatievoorziening op diverse hogescholen en universiteitengebrekkig, incompleet en in gevallen ook incorrect lijkt tezijn?

4. Welke afspraken heeft u eerder gemaakt metde diverse partners (o.a. VSNU, HBO-raad) binnen het HogerOnderwijs om te zorgen dat voor aanvang van het nieuwe studiejaartijdig tot duidelijke en correcte informatievoorziening over gegaankan worden door de onderwijsinstellingen?

5. Hoe is het mogelijk dat in deze faseverschillende onderwijsinstellingen nog geen bedragen kunnen noemenvoor studies waarvoor het instellingscollegegeld van toepassing is?Bent u het met mij eens dat dit wel cruciale informatie is voorstudenten die in september aan een tweede studie willen beginnen ennu de kosten moeten kunnen inschatten?

6. Bent u bereid om op korte termijn aan de belte trekken bij de diverse partners zodat studenten wel voorzienworden van de benodigde en correcte informatie over het volgen vaneen tweede studie bij een HBO- of universitaire instelling?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK