Pleidooi voor maatwerk en professionalisering

Nieuws | de redactie
2 juli 2010 | In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit de Stichting van het Onderwijs voor meer maatwerk voor leerlingen en studenten en een sterkere professionalisering van scholen en docenten. “"Meer dan ooit leeft in zeer brede kring het besef dat Nederland is aangewezen op een sterke onderwijsketen waarin elk talent telt,” onderstreept voorzitter Sijbolt Noorda.

De sociale partners in de Stichting van het Onderwijs willen metde aanstaande regering stevige langetermijnafspraken maken voor deversterking van de onderwijsketen. De partners vinden dat er geennieuwe stelselwijzigingen moeten komen maar willen meer maatwerkvoor leerlingen en studenten en een sterkere professionaliseringvan scholen en docenten. Ook pleit de Stichting voor beleidsrust énbeleidsruimte met betrekking tot onderwijsprogramma’s enarbeidsvoorwaarden.

Breed gedeeld

Voorzitter Sijbolt Noorda: “Meer dan ooit leeft in zeer bredekring het besef dat Nederland is aangewezen op een sterkeonderwijsketen waarin elk talent telt. Er is geen belangrijkerfactor dan de succesvolle deelname aan het onderwijs voor deeconomie, arbeidsmarkt en de sociale vitaliteit van de samenleving.Onze ambities worden in het onderwijsveld breed gedeeld en vindenhun weerklank in politiek en samenleving. Wij worden hieringesteund door de partners in de KIA-coalitie; de Kennis enInnovatieagenda 2020 sluit aan bij onze ambities.”

De Stichting van het Onderwijs pleit in de brief voor eenonderwijsbeleid over de grenzen van een regeerperiode heen.Onderwijs dat gedragen en gewaardeerd wordt door de samenleving enin al zijn onderdelen goed functioneert, vraagt een fundamentelevoorziening van de samenleving die steeds in goede conditie moetzijn. Voor ieder talent dat onderontwikkeld of onbenut blijft,krijgt de samenleving – naast persoonlijke tragiek – vroeger oflater een forse rekening gepresenteerd als gevolg van werkloosheid,criminaliteit, marginalisering en gezondheidsproblemen.

Maatwerk

De Stichting van het Onderwijs benadrukt het belang van meermaatwerk voor leerlingen en studenten om elk talent te latentellen. Als prioriteiten ziet de Stichting:

  • Voortbouwen op een doorlopende kwaliteit in het funderendonderwijs. Onder andere door samenwerking met ouders en eenintegrale benadering van onderwijs- en jeugdbeleid en voort tebouwen op de investeringen in reken- en taalvaardigheid, deprofessionele toepassing van ICT in het onderwijsprogramma,opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen.
  • Doorlopende leerlijnen in het beroepsonderwijs. Door ruimte tebieden voor regionale samenwerking voor bijvoorbeeld het afstemmenvan onderwijsprogramma’s, een consequente ‘warme’ overdracht naarhet vervolgonderwijs en   financiële continuïteit.
  • Differentiatie en maatwerk in het hoger onderwijs. Door eenvolledige overname van de aanbevelingen van de commissie Veerman opdat gebied. Voorbeelden zijn een meer gevarieerd onderwijsaanbod,de mogelijkheid tot matching tussen individuele studenten en eenpassende opleiding en versterking van het onderzoek.

 

Professionalisering

De Stichting van het Onderwijs vindt dat de kwaliteit van hetonderwijs direct en onlosmakelijk verbonden is aan de kwaliteit,inzet en beschikbaarheid van de professionals in de scholen, ook inregio’s waar het leerlingenaantal daalt. Zij pleit daarom voor eenprofessionaliseringsimpuls op alle niveaus (leraar, ondersteunendpersoneel, schoolleiding en bestuur) met ruimte en eigenverantwoordelijkheid voor scholen en onderwijsinstellingen.

U leest de brief aan de informateur hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK