PVV wil fraudeonderzoek in HBO

Nieuws | de redactie
13 juli 2010 | Het nieuwe Kamerlid Harm Beertema wil dat OCW onderzoekt of in het hbo in den brede 'pilots' met afstudeertrajecten bestaan, zoals deze bij de MEM-opleiding bij INHolland werden uitgeprobeerd. Ook wil de PVV weten "hoeveel van de betrokken 250 studenten van autochtone afkomst zijn en hoeveel studenten een allochtone of biculturele achtergrond hebben."
Beertema vraagt de regering of deze zijn visie deelt, dat “dehandelwijze van INHolland waarmee aan circa 250 studenten dievolgens de vigerende examennorm niet geslaagd waren, toch eendiploma uit te reiken, gekwalificeerd kan worden als fraude?” Opgrond van deze aanname vraagt hij tevens om rechtspositioneleconsequenties “voor de betrokken docenten, managers en devoorzitter van het College van Bestuur,” Geert Dales. Zou OCWdit niet nu al willen beamen, “moeten we dan vaststellen dat hetsjoemelen met de uitreiking van diploma’s tot het toegestanerepertoire behoort van docenten, managers en bestuurders?” vraagtde PVV.

In de slotvraag van de reeks -die u hieronder aantreft- wordt eenweergave door OCW van een soort van etnische registratie vande betrokken studenten verzocht. Zulks om “te kunnen controleren ofer een categorie studenten is die afstudeert met een tweederangshbo-diploma.” Dit is opmerkelijk, omdat dit een van de punten iswaarom bijvoorbeeld het CDA heeft aangegeven weinig heil te zien ingesprekken met de PVV over deelname aan een kabinet. Hetexpliciteren van dit punt in Kamervragen is politiek gezieneen signaal, dat men dit thema juist wil profileren. 

Vragen van Harm Beertema (PVV) aan de minister van OCW n.a.v.het artikel in de Volkskrant van zaterdag 10 juli 2010 overdiplomafraude op hogeschool InHolland.

1.)
Bent u bekend met het artikel in de Volkskrant van zaterdag 10 juli2010 met als titel:  “Slechte scriptie, toch je bul” ?

2.) 
Bent u het met mij eens dat de handelwijze van InHolland waarmeeaan circa 250 studenten die volgens de vigerende examennorm nietgeslaagd waren, toch een diploma uit te reiken, gekwalificeerd kanworden als fraude? Zo neen, waarom niet?


3.)
Bent u het met mij eens dat het verweer van de voorzitter van hetCollege van Bestuur dat het hier om een “pilot” ging volstrektinadequaat is, temeer omdat deze  zogenaamde “Theo-route” nureeds twee jaar loopt. Zo neen, waarom niet?


4.)
Bent u bereid om uw inspectie opdracht te geven om deze zaak die zoschadelijk is voor het civiel effect van diploma’s (demaatschappelijke waarde van diploma’s) diepgaand te onderzoeken,met inbegrip van gesprekken met betrokken studenten, docenten enmanagers en met inbegrip van het opvragen van de interne documentendie betrekking hebben op deze zaak? Zo neen, waaromniet?


5.)
Bent u bereid om rechtspositionele consequenties te verbinden aande uitkomst van uw onderzoek voor de betrokken docenten, managersen de voorzitter van het College van Bestuur? Zo nee, moeten we danvaststellen dat het sjoemelen met de uitreiking van diploma’s tothet toegestane repertoire behoort van docenten, managers enbestuurders? Zo neen, waarom niet?


6.)
Bent u bereid om de 250 diploma’s die via de “Theo-route” zijnbehaald in te trekken of ongeldig te verklaren? Zo neen, waaromniet?


7.)
Bent u bereid om de diplomabonus voor deze “Theo-diploma’s” terugte vorderen? Zo neen, waarom niet?


8.)
De bestuursvoorzitter van InHolland verklaart dat anderehogescholen gelijksoortige trajecten kent. Bent u bereid om uwonderzoek naar “Theo-trajecten” uit te breiden naar alle anderehogescholen? Zo nee, waarom niet?


9.)
De Partij voor de Vrijheid hecht in het onderwijskader vanemancipatie, integratie en assimilatie sterk aan gelijke rechten enplichten voor iedereen en is rigoureus tegen negatieve en positievediscriminatie. Het kan dan ook niet zo zijn dat er een categoriehbo-studenten is waaraan minder eisen worden gesteld dan aan anderecategorieën studenten. Onderschrijft u dat standpunt? Zo neen,waarom niet?


10.)
Om te kunnen controleren of er een categorie studenten is dieafstudeert met een tweederangs hbo-diploma is het van belang dat uinzichtelijk maakt hoeveel van de betrokken 250 studenten vanautochtone afkomst zijn en hoeveel studenten een allochtone ofbiculturele achtergrond hebben. Kunt u ons deze gegevensverstrekken? Zo neen, waarom niet?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK