ADHD ondergaat invloed omgeving van kind

Nieuws | de redactie
31 augustus 2010 | Biologische en gezinsfactoren hebben, los van genetica, invloed op de ontwikkeling van ADHD. Een hoog geboortegewicht, een moeder die rookt tijdens de zwangerschap en complicaties tijdens zwangerschap en bevalling zijn omstandigheden die samenhangen met ADHD-symptomen bij kinderen. Allemaal dingen waar school en docenten rekening mee hebben te houden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Cathelijne Buschgens, UMC St Radboud.

Onderlinge samenhang

De laatste jaren is er bij onderzoekers en anderen veelbelangstelling voor de genetische achtergrond van ADHD (AttentionDeficit Hyperactivity Disorder), een stoornis die gekenmerkt wordtdoor aandachtproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Dat ook ‘de omgeving’ invloed heeft op ADHD, is weliswaar altijdverondersteld, maar gedegen onderzoek naar het belang vanspecifieke omgevingsfactoren, waarbij gelijkertijd rekening wordtgehouden met genetische aanleg, is nog weinig gedaan. ‘Dat isjammer’, vindt orthopedagoog Cathelijne Buschgens (UMC St Radboud),’vooral omdat omgevingsfactoren handvatten kunnen bieden voorpreventie en behandeling.’

Buschgens analyseerde onder andere enquêtegegevens die verzameldzijn in een Nederlandse studie onder enkele duizenden kinderen enhun ouders en leerkrachten. Zij zocht naar een eventuele onderlingesamenhang tussen omstandigheden tijdens zwangerschap en geboorteenerzijds en symptomen van ADHD anderzijds. Binnen dit onderzoek isook het familierisico in beschouwing genomen; dat is een benaderingvan de erfelijke kwetsbaarheid voor ADHD binnen het gezin.

Extra alert

Buschgens ontdekte dat een hoog geboortegewicht van het kind(negen pond of hoger), een moeder die rookt tijdens de zwangerschapen complicaties tijdens zwangerschap en bevalling een voorspellendewaarde hebben voor ADHD-gedrag van het kind. Dit verband blijftovereind, ook als rekening wordt gehouden met het familierisico.Het verband is sterker, als er ook een familierisico bestaat.

Buschgens noemt het opvallend, dat een hoog geboortegewichtgevonden is als risicofactor voor ADHD. ‘Van een laaggeboortegewicht is bekend dat het schadelijk kan zijn voor degezondheid van een kind. Maar van een hoog geboortegewicht zijnveel minder lange termijn risico’s bekend.’ De gezondheidszorg zouextra alert moeten zijn, als rondom een geboorte een combinatie vandeze risicofactoren aanwezig is.

Het hele gezin

Ze onderzocht ook de relatie tussen ADHD en diversegezinsfactoren. Een weinig warme, overbeschermende en afwijzendeopvoeding hangt samen met meer ADHD-kenmerken bij het kind.Daarnaast heeft ADHD bij ouder(s) ook effect op de ouder-kindrelatie, en wordt de verhouding tussen broertjes en zusjesonderling beïnvloed door ADHD-gedrag van één van de kinderen.

Een belangrijke aanbeveling van het proefschrift is dan ook om bijde behandeling van ADHD van een kind, of van een ouder, allegezinsleden te betrekken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK