Formatie loopt op eieren bij HO en Kennis

Nieuws | de redactie
18 augustus 2010 | Het lijkt potdicht te zitten, maar ScienceGuide kan toch al een reeks opvallende bewegingen signaleren. Wat gaat er komen als Opstelten met een gedoogakkoord voor 76 zetels komt? En wie?
Financiële perikelen

De onderhandelingen over ‘kennis’ worden niet aan tafel gevoerdbij de VVD-voorzitter en informateur. Fractiespecialisten alsVVD’er Mark Harbers zitten in aparte sessies om afspraken over HO,R&D en SF-beleid uit te werken. Het financiële kader is in ruwelijnen wel meegeven door de hoofdonderhandelaars en naar verluidtzou Wouter Bos op Financiën enkele fikse gaten in de toekomstigeuitgavenraming voor het HO hebben nagelaten. Daar dekkingen voorvinden zou niet meevallen.

Grondrechten en R&D

Aangezien het programma van de PVV op onderwijsterrein weinigteksten of concrete voorstellen bevat, worden deze separateonderhandelingen primair een krachtmeting tussen VVD en CDA.Aangezien Maxime Verhagen namens het CDA aantasting vangrondrechten als onbespreekbaar heeft geduid, mag verwacht wordendat de vrijheid van onderwijs, waaronder de academische vrijheid,ook ten aanzien van ‘de school met de Koran’ onverlet blijft. Hetal door staatssecretaris Sharon Dijksma ingezette beleid vanscherper toezicht op de kwaliteitsnormen bij islamitische scholenzullen VVD en CDA alleen al om zijn herkomst niet loslatennu.

Voor het R&D beleid zou een samenvoeging van EZ en LNV vanbelang worden, omdat daarmee de positie van EZ als kennisministerieaanzienlijk versterkt zou worden. Of het landbouwonderwijs en-onderzoek nu dan toch overgeheveld gaat worden naar OCW -in hetkader van bureaucratiebeperking en coherentie van de rijksoverheidbijvoorbeeld- is nog niet helder. Het laten zitten van eendergelijke sector bij een nieuw ministerie voor Ondernemerschap enBedrijvigheid wordt echter ook als wat mal beschouwd.

Noodzaak van immigratie

Spannend worden gesprekken over integratie en immigratie in hetHO. Want terwijl de PVV strenge, internationaal desnoods afwijkendebeperkingen bepleit, is het debat over een snel dreigend tekort aantalent al op komst. In Duitsland bepleiten liberale enchristendemocratische bewindslieden -en het bedrijfsleven-inmiddels  een aanzienlijke uitbreiding van de kennismigratievanwege een groot tekort aan hoog opgeleide ‘Facharbeiter’ enonderzoekers.

Ook minister Donner wees er gisteren op, dat reeds nu in onsland de komende tekorten een rol op de arbeidsmarkt spelen. De WRRberekende recent nog, dat Nederland in het kleine groepjezorgelijke landen als Italië zit, dat per saldo kenniswerkersverliest: “The Netherlands has a negative immigration surplus ofhigher-educated people. There is a net-outflow of this category.” Het zal dan ook boeiend zijn te zien of degedoogcoalitie tot een attractief kennismigratiebeleid kan komen,om de economie bij haar herstel ook op langere termijn testimuleren.

Eten met kandidaten

De departementen bereiden zich intussen mentaal en logistiekvoor op de komst van nieuwe bewindslieden. Lunches van deliberale OCW-kandidaat Jan Anthonie Bruijn met topambtenaren zijnal genoteerd. CDA-er Marja van Bijsterveldt ziet men tendepartemente toch al elke dag. OCW-kandidaat, hoogleraarimmunopathologie en lid van de Onderwijsraad, Jan AnthonieBruijn, zit bij het LUMC en is in de VVD een invloedrijkadviseur en denker. Lees hier zijn meest recente artikel voorScienceGuide over het themaselectiviteit.

Hij valt daarin de experimenten van OCW bits af:”Gebrek aanwetenschappelijk bewijs voor (in)effectiviteit van selectie laat indeze discussie ruimte voor allerlei subjectieve argumenten. Dievinden hun onderbouwing in persoonlijke ervaring,vooronderstellingen, anekdotes en politieke kleur. De experimentenwaarnaar wel verwezen wordt zijn niet wetenschappelijk opgezet enmissen bijvoorbeeld een controlegroep, relevante toetscriteria ofeen adequate follow-up periode. Afwezigheid van wetenschappelijkonderzoek naar de effecten van selectie is het kernprobleem van dediscussies erover.”

Bruijn zou voor de VVD en premier Rutte een safe pair ofhands zijn. Hij kent het HO en R&D veld goed, is via deOnderwijsraad zeer ingevoerd in de bredere problematiek van PO, VOen MBO. Bovendien was hij één van de weinige toppers in de VVD-naast oud-OCW-bewindsvrouwe Nell Ginjaar-Maas- die in het voorjaarvan 2006 openlijk pleitte voor Mark Rutte als de nieuwepartijleider, in een interview met ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK