Groningse postzegel

Nieuws | de redactie
30 augustus 2010 | Heel de wereld kent dankzij blogs en twitter inmiddels Niels Grote Beverborg, de student uit Hengelo die een postzegel vergat voor Groningen. De RUG doet dan ook manmoedige pogingen onder de doem van mondiale hilariteit uit te komen.

De RUG meldt over deze kwestie het volgende: ‘Door onjuisteberichten in verschillende media is het beeld ontstaan dat deRijksuniversiteit Groningen een student niet tot de opleidingGeneeskunde heeft toegelaten omdat hij was vergeten een postzegelte plakken. Dit is echter niet het geval. De betreffende student isafgewezen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) -voorheenbekend als de IBG- van het ministerie van Onderwijs, Cultuur enWetenschappen, en níet door de RijksuniversiteitGroningen. 

De bacheloropleiding Geneeskunde is een zogenaamde numerusfixus-opleiding. Dit houdt in dat er slechts een beperkt aantalstudenten wordt toegelaten tot de opleiding. Dit geldt overigensvoor alle universitaire opleidingen Geneeskunde in Nederland.

De toegang tot de opleiding is tweeledig: maximaal 50 procent vande studenten wordt geselecteerd door de universiteit zelf, deandere 50 procent wordt ingeloot door de DUO. Als een studentgemiddeld een 8 of hoger behaalt op zijn vwo-eindexamen, wordt hijgeplaatst bij zijn opleiding en universiteit van eerstevoorkeur.

In alle gevallen echter wordt het uiteindelijke plaatsingsbewijsvoor de opleiding Geneeskunde door de DUO afgegeven aan de student.Hiervoor controleert de DUO onder meer of men voldoet aan deformele wettelijke vereisten, zoals aan de vooropleidingseisen. Alsaan een student ten slotte een plaatsingsbewijs wordt verstrekt,kan hij zich daarmee inschrijven bij de universiteit.

In het geval van deze student is hem door de DUO geenplaatsingsbewijs verstrekt, kennelijk omdat de DUO heeft geoordeelddat door hem niet aan alle vereisten voor toelating is voldaan.Door het vergeten van een postzegel op de retourenvelop, heeft deDUO geen kopie van zijn diploma en cijferlijst ontvangen voor deuiterste inzenddatum.

Het afgeven van plaatsingsbewijzen voor opleidingen met eennumerus fixus door de DUO is een bevoegdheid die op grond van dewet uitsluitend aan de DUO is toegekend. Zonder een door de DUOafgegeven plaatsingsbewijs kan en mag de universiteit een studentniet inschrijven. Deze aangelegenheid betreft daarom een geschiltussen de DUO en de student. De universiteit staat daar volledigbuiten en kan ook geen invloed uitoefenen op de beslissing vanDUO.

Tot slot, de student heeft eerder dit jaar op de RijksuniversiteitGroningen met goed resultaat een selectieprocedure voor Geneeskundedoorlopen. Dat betekent dat de opleiding verwacht dat hij eenuitstekende student zal worden. Wat de universiteit betreft is hijdan ook van harte welkom in Groningen.

De universiteit mag de student echter niet inschrijven voor deopleiding Geneeskunde zonder het plaatsingsbewijs van de DUO.Gezien zijn uitstekende eindexamenresultaten kan deze studentgelukkig volgend jaar zonder verdere loting of selectie geneeskundegaan studeren. Dit jaar start hij alvast met een studieBewegingswetenschappen. In Groningen!’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK