Moerasbacterie blijkt goed voor milieu

Nieuws | de redactie
24 augustus 2010 | Onderzoekers van de RU en de UU hebben in het hoogveen een bacterie gevonden die de uitstoot van methaan verlaagd. Deze bacterie komt over de hele wereld voor en draagt positief bij aan het verminderen van het broeikaseffect.

Hoogvenen bevatten 30 procent van alle koolstof op aarde enleveren een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van methaan.Een groot deel van het moerasgas wordt echter ter plekkegeconsumeerd door in en op de veenmossen levende methaanbacteriën.Met behulp van stabiele isotoop studies werd aangetoond datmethaanetende bacteriën het gas omzetten in CO2, waarna het mos datvervolgens weer inbouwt in biomassa. Zo zorgt de symbiose dathet broeikasgas niet in de atmosfeer terecht komt.

Van Siberië tot Patagonië

De wetenschappers verzamelden Sphagnum veenmossen optien verschillende locaties, van Siberië tot Patagoniëen onderzochten hun monsters met behulp van DNA micro arrays.De analyse liet zien dat overal op aarde een zeer diverse populatievan methaanetende bacteriën actief is in de veenmossen. In al dezeplanten was sprake van een symbiose met de bacteriën en werd hetmethaan omgezet in C02. De snelheid waarmee dat gebeurde nam toebij oplopende temperatuur, maar  in de veenmossen in NoordSiberië werd ook nog bij 0 graden methaan omgezet.

Onderzoeksleider Mike Jetten: “Onze studie toont nogmaalsaan dat methaanetende bacteriën een belangrijke rol spelen bij deomzetting van methaan in biomassa in hoogvenen. Dat betekent dat zenu en  in de toekomst, bij veranderend klimaat door opwarmingvan de aarde, een rol kunnen hebben bij de vermindering vanmethaanuitstoot. Deze ontdekking geeft weer een extra argumentom zuinig te zijn op hoogvenen. Het zijn niet alleen belangrijkebiotopen maar ze beperken ook het ontsnappen van broeikasgas.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK