Snijden in ontwikkeling ‘niet slim’

Nieuws | de redactie
31 augustus 2010 | Nu VVD en CDA duidelijk moeite hebben €18 miljard te vinden, lijkt een aanslag op het ontwikkelingsbudget voor de hand liggend, ook gelet op wilde suggesties terzake door gedoogpartner PVV. "Niet slim!" aldus de AWT. Wel slim is voor ons land om tot een meer kennis- en innovatiegericht ontwikkelingsbeleid te komen.

Dezer dagen  komt een breed gezelschap van beleidsmakersvan diverse ministeries en deskundigen uit de ontwikkelingspraktijkbijeen op OCW om hierover te spreken. Doel is mogelijkheden teverkennen om tot een meer kennis- en innovatiegerichtontwikkelingsbeleid te komen.

Verstandig en eigentijds ontwikkelingsbeleid geeftkennisontwikkeling en innovatie een centrale plek. En het isgeïntegreerd in een kennis- en innovatiebeleid dat rijksbreedgevoerd wordt, aldus het AWT-advies “Kennis zonder grenzen”. Eenander ontwikkelingsbeleid is niet alleen beter voorontwikkelingslanden, maar ook voor de Nederlandse wetenschap envoor het Nederlandse bedrijfsleven.

Uitgangspunt zijn daarbij de aanbevelingen uit hetAWT-advies.

• een rijksbreed kennisbeleid dat zich veel sterker dan nu richtop kennisontwikkeling en innovatie in mondiaal verband – op dekennis en innovaties die buiten onze grenzen ontwikkeldworden.

• een substantiële vergroting van de inzet op mondiale uitdagingenop gebieden als klimaat en milieu, energievoorziening, veiligheid,voedsel en gezondheid (bijvoorbeeld in innovatieprogramma’s van EZ,in NWO- en STW-programma’s, in FES-programma’s en in hetstrategisch onderzoek bij TNO en DLO).

• zoeken naar verbindingen tussen internationale behoeften enNederlandse ‘sleutelgebieden’ (gebieden waarin Nederlandinternationaal voorop loopt).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK