Alumni: bron van inspiratie

Nieuws | de redactie
29 september 2010 | 4 november is het eerste Nationaal Alumni Congres. Daar komen rond 150 professionals bijeen die verantwoordelijk zijn voor de relatie van hun instelling met alumni. Niet eerder werd op Nederlandse bodem een dergelijk congres hierover met deze omvang georganiseerd. Initiatiefnemer Hans Hoornstra: "Dit is echt toegespitst op wat past bij de Nederlandse cultuur en situatie."

Vanwaar bent u met dit initiatief gekomen?

Alumnifunctionarissen hebben vaak een geïsoleerde positie binnenhun universiteit of hogeschool. Om expertise te bevorderen engelijkgestemde te ontmoeten, bezoeken Nederlandse universiteitencongressen van Case (een van oorsprong Amerikaanse organisatie diecongressen en studiedagen organiseert over alumnirelaties enfondsenwerving, red.). Op deze congressen staat het Angelsaksischemodel centraal.

Dat betekent in de praktijk dat het gros van de workshops overfondsenwerving gaat. Er zijn bovendien vrijwel geen hogescholen,die deze congressen in Groot Brittannië  bezoeken. Met hetNationaal Alumni Congres hopen we een platform te creëren, waarNederlandse alumnicoördinatoren hun expertise kunnen vergroten enervaringen kunnen uitwisselen. Onderwerpen zijn toegespitst op deNederlandse situatie en cultuur. In de praktijk betekent dit dathet accent bij ons meer op het opbouwen van de relatie ligt, danhet werven van fondsen.

Welke thema’s staan in dat opzicht dan centraal dit eerstecongres?

We hebben gekozen voor drie sporen. Het eerste spoor gaat over´sociale netwerken´ het tweede spoor over ´starten metalumnibeleid´ en het derde spoor over ´internationaalalumnibeleid´.

Het spoor ´sociale netwerken´ is bedoeld voor ervarencommunicatiedeskundigen. We gaan bijvoorbeeld niet uitleggen hoeTwitter werkt, maar wel hoe Twitter strategisch ingezet kan worden. Daarnaast komenook juridische aspecten aan bod. Want omdat het aanmaken vanbijvoorbeeld LinkedIn groepen gemakkelijk is en dus veel gebruiktwordt, zijn er weinig professionals die zich realiseren met welkejuridische aspecten je te maken krijgt. We hebben hiervoor eenadvocaat uitgenodigd die hierin gespecialiseerd is om toe telichten met welke privacywetgeving en voorwaarden van decommerciële netwerken je te maken hebt.

Het tweede spoor wordt ingericht voor starters. Dit kunnenvertegenwoordigers zijn van instellingen of faculteiten die deeerste schreden zetten op het gebied van alumnirelaties, maar ooknieuwe medewerkers van instellingen, die op zich al langere tijdmet alumnirelaties bezig zijn.

Aan het eind van de dag zullen bezoekers een concrete ´toolbox´hebben om het alumnibeleid praktische in te richten. Vraagstukkendie aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe creëer ik draagvlak inmijn organisatie’ en ‘aan welke eisen moet een succesvoljaarprogramma voldoen’ en ‘wat moet ik doen en wat vooral nietdoen, wanneer ik een online community opstart voor mijn alumni’.Stuk voor stuk zeer praktisch ingestelde masterclasses. Hetprogramma biedt ook een uitgelezen kans om de eigen casus voor teleggen aan ervaren deskundigen.

Het derde spoor is ‘internationaal alumnibeleid’. Dit spoor is eenintroductie op het onderwerp. Het spoor is bedoeld voor medewerkersvan instellingen, faculteiten of opleidingen die veel te makenhebben met buitenlandse studenten die na hun studie weer terugkerennaar hun vaderland. Het contact onderhouden met deze doelgroepbrengt hele specifieke uitdagingen met zich mee, vandaar dat wehiervoor een apart spoor hebben ingericht. De inhoud hebben weafgestemd met Nuffic, die op 15 en 16 november zelf een trainingverzorgen met de titel: ‘International alumni relationsmanagement’.

Wat is de spreker die we niet mogen missen?

De key note speaker uit het buitenland is MilesStevenson. Hij is directeur van het development office van deuniversiteit van Sheffield. Hij weet hoe het is om je tanden tezetten in het opbouwen van alumnirelaties, in een sceptischklimaat.

Voordat hij zijn huidige functie bekleedde waren er in Sheffield aldiverse pogingen om het alumnibeleid te professionaliseren verzand.Een situatie die voor ons zeer herkenbaar is. Miles zal aangevenwelke lessen wij kunnen trekken uit de weg die hij gegaanis. 

Het congres is op donderdag 4 november in de jaarbeurs inUtrecht. Het programma is dagvullend en begint om 09.30. De kostenbedragen € 350. U kunt het programma bekijken via de dezewebsite.

Wanneer u de code SGFM_Nf3 invult tijdens deregistratie via: http://www.formedia.nl/index.php?t=main&s=0&m=100&a=15018&f=w&p=1048&cnd_srch=03krijgt als lezer van ScienceGuide een korting van 55€. Dekortingscode is overdraagbaar, dus lezers kunnen deze ookdoorsturen naar anderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK