Brinkman trekt springplank voor Veerman

Nieuws | de redactie
17 september 2010 | Elco Brinkman, oud-minister van Cultuur en voorzitter van Bouwend Nederland, gaat het regieorgaan trekken dat uitvoering zal geven aan het advies van de Commissie Dijkgraaf over de toekomst van het kunstonderwijs. Daarmee wordt de rol van dat regieorgaan als springplank voor de concrete doorvoering van het rapport Veerman bestuurlijk maximale kracht gegeven.

De benoeming van Brinkman door de HBO-raad is om verschillenderedenen opmerkelijk. Hij staat bekend als ‘de machtigste man vanNederland’ vanwege de reeks bestuurlijke functies en commissariatenin het bedrijfsleven die hij bekleedt. Dat Brinkman deze zware klusop zich neemt, duidt erop dat hij in het regieorgaan voor hetkunstonderwijs veel energie wil steken.

De kunstsector heeft ook na de acht jaar van zijn ministerschap,zijn bijzondere belangstelling behouden. Hij heeft in deze sectornadien vele bestuurlijke functies vervuld, waaronder het bestuurvan De Nederlandse Opera. Als minister had hij in de wereld vankunst en cultuur een goede reputatie verworven, omdat hij geenpretenties uitstraalde alsof hij een bijzondere kenner was, maarwel politiek en bestuurlijk met succes opkwam voor de belangen vande sector. Tegelijkertijd zorgde hij voor een kritisch debat binnende kunsten over de verwezenlijking van de topkwaliteit die men zeina te streven.

Deze krachtige bestuurlijke reputatie en inhoudelijkebelangstelling geven aan dat de hogescholen met de benoeming vanBrinkman een signaal afgeven. Men wil nadrukkelijk werk maken vanhet advies van de Commissie Dijkgraaf, waarin profilering, verdereversterking van de topkwaliteit, verbinding met de kunstpraktijk engrotere verscheidenheid centrale aanbevelingen zijn. RobbertDijkgraaf en zijn commissie hebben daarbij benadrukt dat hetkunstonderwijs met zo’n regieorgaan als een soort proeftuin ofspringplank voor de concrete uitvoering van het rapport Veerman zoukunnen worden benut. Hiervoor zouden de kunsthogescholen wel enigebestuurlijke moed moeten opbrengen. OCW heeft in zijn reactie op het rapport Dijkgraaf die functievan springplank krachtig aangemoedigd.

Met de inwilliging door Brinkman van het verzoek van de HBO-raadde leiding van het regieorgaan op zich te nemen is er in zekere zingeen weg terug meer voor het kunstonderwijs. Vanuit de betrokkenhogescholen zal bovendien de collegevoorzitter van kunsthogeschoolArtEZ Willem Hillenius toetreden tot het regieorgaan.Hij neemt deze week afscheid bij deze hogeschool in Arnhem en geldtals een van de meest gezaghebbende figuren in dit veld. Binnen hetKUO wordt achter de hand al wat gemeesmuild dat met namen alsVeerman en Brinkman de hoeveelheid CDA-mastodonten op begint tevallen.


Lees hier het recente interview dat Elco Brinkmanaan ScienceGuide gaf. Hij zegt in dat vraaggesprek over profileringen differentiatie naar aanleiding van het rapport Veerman ondermeer: “Accepteer dat de besten in het ene veld ergens zittenen daar de attractie van de kwaliteit bij elkaar brengen en dat debesten in een ander veld elders actief zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK