De Randstad duurzaam bereikbaar

Nieuws | de redactie
29 september 2010 | De Randstad heeft een flink bereikbaarheidsprobleem. Wetenschappelijke kennis kan helpen om dit –duurzaam en climate proof– te verbeteren. Drie nieuwe NWO-projecten pakken dit aan.

Onderzoekers gaan aan de slag met elektrisch vervoer, slimmobiliteitsmanagement en klimaatbestendig beheer en onderhoud vande infrastructuur. Binnen het NWO-programma Duurzame BereikbaarheidRandstad (DBR) werken sinds 2008 verschillende teams vanonderzoekers aan de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem. Deonderwerpen variëren van onder meer de toename van hetgoederenvervoer en het vervoersgedrag van recreanten tot hetinzetten van reisinformatie en het invoeren van vormen vanbeprijzing. 

Het beschikbare bedrag van in totaal 10,6 miljoen euro wordtgezamenlijk door de betrokken partijen opgebracht en inverschillende rondes voor wetenschappelijk onderzoek énkennisoverdracht naar de praktijk bestemd. Na de huidige rondevolgt nog een ronde in 2011. De drie toegekende projecten zijn devolgende.

* Haalbaarheid en effect van de overgang naar elektrischvervoer

Prof. dr. G.P. van Wee (TU Delft) wil -met VU en RUG- wetenin welke mate consumenten bereid zijn over te stappen op elektrischvervoer en hoe die overstap het autobezit, het autogebruik en dusde bereikbaarheid van de Randstad zal beïnvloeden. Ook bestuderende onderzoekers de positie van andere partijen, zoals overheden,automobielindustrie en energiebedrijven. Een van de vragen is hoedeze partijen tot samenwerking kunnen worden gestimuleerd, zodatzij meewerken aan de succesvolle introductie van elektrischevoertuigen.

* Mobiliteitsmanagement enklimaatverandering

Dr. J.N. van Ommeren (VU) kijkt mt collega’s van de UUnaar hoe werkgevers en werknemers omgaan metmobiliteitsvraagstukken, een thema van cruciaal belang voor debereikbaarheid van de Randstad. De onderzoekers bestuderen heteffect van mobiliteitsmanagement door bedrijven, mede in relatietot het privégedrag van medewerkers en overheidsbeleid op hetterrein van het openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening.

* Klimaatbestendig beheer en onderhoud vaninfrastructuurnetwerken

Prof. dr. G. P.M.R. Dewulf (UT) onderzoekt met AlterraWUR wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor hetbeheer en onderhoud van de infrastructuur. De onderzoekers strevennaar verbetering van de besluitvorming door organisaties in deRandstad die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud vaninfrastructuur. De wetenschappers verbinden daarbij drieonderzoeksgebieden: klimaatverandering, infrastructuurprestaties enbeleidsontwikkeling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK