Delft in wereldtop R&D van mobiliteit

Nieuws | de redactie
9 september 2010 | De auto moet meer taken van de chauffeur overnemen, vindt Bart van Arem (TU Delft). "Hoe goed we onszelf ook vinden als bestuurder, we leggen het af tegen de techniek als het gaat om alertheid." Delft kan hier veel betekenen, want het "behoort tot de mondiale top-vijf, in één adem genoemd met MIT, UC Berkeley en Imperial College."

Mobiliteit moet beter, sneller, betrouwbaarder, schoner enveiliger. En als het kan betaalbaar. Dat is het uitgangspunt vanBart van Arem in zijn intreerede als hoogleraar. ‘De TU Delftbehoort tot de mondiale top-vijf op het gebied van mobiliteit enwordt in één adem genoemd met MIT, UC Berkeley en ImperialCollege.’

Zelf rijden

In zijn rede neemt Van Arem een aantalmobiliteitsonderwerpen nader onder de loep, bijvoorbeeldautomatisch geleide voertuigen. Volgens Van Arem is het verstandigom de auto meer taken te laten overnemen. ‘Want hoe goed we onszelfook vinden als autobestuurder, we leggen het af tegen de techniekals het gaat om reactietijd en alertheid, zowel in routinematigesituaties als in kritische situaties.’

‘Er komen steeds meer systemen beschikbaar die rijtaken van debestuurder ondersteunen. Lane Keeping Support systemen waarschuwende bestuurder als deze onbedoeld buiten zijn rijstrook dreigtkomen. Adaptive Cruise Control regelt de volgafstand en de snelheidvan een voertuig.’

‘Mensen kunnen zich het nut van een systeem dat waarschuwt voorgevaarlijke situaties goed voorstellen. Ze zijn echter huiverigover systemen die rijtaken overnemen, zoals Adaptive CruiseControl, behalve in speciale situaties zoals files. Opvallend isdat de acceptatie van deze systemen toeneemt als mensen er eenmaalmee hebben gereden.’

File-informatie

Auto’s worden steeds intelligenter en zullen dus in detoekomst wellicht zelf rijden. En via ons navigatiesysteem ofsmartphone krijgen we tegenwoordig onder meer adviezen om files teomzeilen.

‘Via berichten van wegkantsystemen is de intelligente auto op dehoogte van de lokale snelheidslimiet, toegangsbeperkingen, werk inuitvoering, parkeerplaatsen, voorkeursroutes en de stand vanverkeerslichten. Omgekeerd heeft ‘de intelligente weg’ baat bij eenintelligente auto, omdat die de weg kan informeren over zijnpositie, lading, bestemming, snelheid, ongevallen, pech, zodatadequaat maatregelen kunnen worden getroffen.’

Zelfcomunicerende auto’s

De volgende stap die zich in deze ontwikkeling volgens VanArem aandient, is die van coöperatieve voertuig-wegsystemen. Ditkenmerkt zich door de toepassing van communicatie tussen voertuigenonderling en tussen de voertuigen en de wegkant. Deze communicatieis al beschikbaar over langere afstanden via de telefoon en opkorte afstand via radiosignalen.

‘Ik verwacht dat de komende jaren steeds meer data steeds snelleren steeds goedkoper kan worden verstuurd. De doorbraak van mobieledraadloze netwerken tussen auto’s en wegkantsystemen, zal daaraaneen belangrijke bijdrage leveren. Het uiteindelijke perspectiefbestaat uit vervoersvormen waarin de auto zelf kan rijden.’

‘Samenvattend kunnen Intelligente Transport Systemen de komende 10tot 15 jaar bijdragen aan 50% minder files, 25% minderverkeersdoden, 10% minder uitstoot van CO2 en 20% minderluchtvervuiling.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK