Een budget voor profilering

Nieuws | de redactie
2 september 2010 | “Voor de uitvoering van het advies van de Commissie Veerman hebben we per instelling een profileringbudget nodig.” Dit stelde voorzitter Jasper Tuytel van de Hogeschool Rotterdam bij de jaaropening. “Met een helder profiel is onze hogeschool klaar voor de uitvoering van Veerman en voor de nieuwe Europese classificatie,” aldus Tuytel.

Keuzes maken noodzakelijk

Jasper Tuytel komt in zijn presentatie direct op het onderwerpprofilering. Hij is enthousiast over het rapport Veerman, maarplaatst direct een kanttekening bij dat enthousiasme. “Iedereen inhet HBO en het WO heeft ‘Veerman’ omarmd, maar mijn ervaring is datje daar voorzichtig mee moet zijn. Het loopt dan meestal niet goedmet zo’n rapport af.”

Het HBO moet de bulk van de studenten opvangen en dat betekentvolgens Tuytel dat profilering in het HBO nog eens goed tegen hetlicht moet worden gehouden. “Profilering vraagt echt om keuzesmaken. Waarin wil je als hogeschool extra aandacht en middeleninvesteren? Ik heb het dan echt maximaal over 10-20% van wat jeaanbiedt als kennisinstelling.” Voor de uitvoering van Veermanpleit Tuytel voor het instellen van een profileringbudget voorhogescholen en universiteiten. “Instellingen weten zelf wel waar zegoed in zijn en waar ze dus in gaan investeren.”

Klaar voor U-Map

Het U-Map classificatieproject van Frans van Vught wordt doorTuytel genoemd om het profiel van de Hogeschool Rotterdam teschetsen. “Ons profiel is sterk regionaal, gericht op studiesucces,op levenlangleren en op toegepast onderzoek in kenniscentra. Dezekenmerken passen in het model wat nu door U-Map wordt ontwikkeld.Wij zijn klaar voor de Europese classificatie,” aldus Tuytel. “Wehebben een helder profiel, maar we willen inzetten op inhoud.”

De Hogeschool Rotterdam heeft daarom zes inhoudelijkespeerpunten geformuleerd. Rond deze speerpunten zullen kenniscentraworden gevormd, waarbinnen de lectoraten van de Hogeschool een plekkrijgen. De zes kenniscentra zijn:

  • Talentontwikkeling
  • Zorginnovatie
  • Clean technology
  • Creative industries
  • Urban development
  • Business development

Wel een overkapping voor voetgangers

Tuytel vertelt over Rotterdam Hoboken 2030, een ambitieusstadsvernieuwingsproject waarin de Hogeschool Rotterdam partner is.Een van de voorgestelde projecten is het bouwen van een innovatievezorgcampus in het gebied Coolhaven. Zowel de Erasmus Universiteitals de Hogeschool Rotterdam en verschillende projectontwikkelaarszijn een groot voorstander van dit project. “Het enige wat we vande gemeente vragen is het gebied klaarmaken voor bebouwing, verderfinancieren we alles zelf. Je krijgt dan te horen dat de 10 miljoeneuro die daar voor nodig is niet kan worden vrijgemaakt.”

Tuytel was verbijsterd toen hij vervolgens te horen kreeg dat degemeente wel had besloten om de ’s Gravendijkwal te overdekken,waardoor er een extra voetgangersgebied ontstaat. De kosten voordeze overkapping bedragen 150 miljoen euro. “Datkennisinvesteringen moeten wijken voor zo’n veel te duurprestigeproject is toch ongekend. We willen toch zo graag eenvoorlopende kennisnatie zijn met z’n allen?”

Prijzen voor talent

Dat talentontwikkeling één van de speerpunt is voor deHogeschool Rotterdam bleek al eerder dit jaar bij de uitreiking vande ScienceGuide Student van het Jaar, Rabia Bouzian. Met haar mentoraat Amani wordenallochtone studenten en scholieren begeleidt met als doel huntalenten en dromen maximaal te kunnen ontplooien en vervullen.

Bij de opening van het hogeschooljaar werden ook een aantaltalentvolle studenten in het zonnetje gezet. Liesbeth Koen enJoëlle Mulders kregen de Rotterdam Climate Initiativeduurzaamheidsprijs voor een leefbaarheidproject in de Londenseachterstandswijk Rootberry Down. Door naar de wensen van bewonerste luisteren konden zij een stappenplan bedenken om de wijkschoner, kindvriendelijker en leefbaarder te maken. Hun project isbijzonder door de toepasbaarheid op achterstandswijken in anderesteden, waaronder Rotterdam.

De onderwijsinnovatieprijs had ook een duurzaam karakter.Winnaars zijn studenten van de Willem de Kooning Academie en van deopleiding Media Technologie. Zij bedachten de ‘Energy Battle’, eengame waarbij je punten verdient als je daadwerkelijk energie inhuis bespaart. Voor Willem de Kooning student Geoffry Armfield washet wel even wennen om met de studenten Media Technologie om tegaan. “Die jongens praten echt in enen en nullen, dat is af en toeecht een andere wereld. Het meeste heb ik denk ik geleerd van hetsamenwerken met studenten vanuit verschillendestudierichtingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK