Magere jaren voor HO-staf op komst

Nieuws | de redactie
16 september 2010 | Wie ambtelijke posities en rechtsposities kennen in het hoger onderwijs en onderzoek zullen zuinig moeten leren leven. Prinsjesdag geeft een eerste voorbode van inleveren op alle fronten.
-Loonbijstelling ambtenaren: min 600 miljoen
-Lagere kinderopvangtoeslag: min 445 miljoen
-Loonmatiging ambtenaren: min 400 miljoen
-Incidentele loonontwikkeling ambtenaren: min 300 miljoen
-Extra taakstelling van 1,5 % rijksdienst: min 230miljoen

Kostbaar koekoeksjong

Met dit rijtje ingrepen van het demissionaire kabinet kunnenmensen met ambtelijke en semi-ambtelijke salarissen hun borst natmaken. Voor de medewerkers van het ministerie van OCW is deboodschap zelfs dubbel bitter: zij moeten opnieuw ‘hetkoekoeksjong’ van de kinderopvang binnen hun begroting via extrabezuinigingen in de hand zien te houden.

Voor nieuwe investeringen is voor heel de rijksbegroting 700miljoen beschikbaar. Daarvan zal de OCW-begroting niet een grootbedrag voor zich kunnen claimen. Het effect van het behoedzamebeleid van Balkenende-V is in de jongste cijfers over deeconomie en rijksbegroting niettemin zichtbaar. Bijna geen land inEuropa kent een zo lage werkloosheid -ondanks de crisis en dedramatische verwachtingen en schrikbeelden gedurende 2009- en dezestijgt ook niet verder volgens de prognoses. Voor jong talent inhet HO een buitengewoon bemoedigend vooruitzicht, zeker nu devergrijzing in de arbeidsmarkt ‘toeslaat’.

Nederland excelleert 

Het overheidstekort is veel eerder bijna terug op de 3% normdie de EU voor de houdbaarheid van de euro als wereldwijde muntnoodzakelijk acht bij de lidstaten. En de geldontwaarding en degevreesde ‘double dip’ in de economische groei vertonen een gunstigpatroon, dat de schrikbeelden tegenspreekt. Zonder de val vanhet kabinet over de kwestie Uruzgan had de coalitie op Prinsjesdagvolgende week dus een buitengewoon succesvol beleid vancrisisbeheersing en -bestrijding, financieel beheer en beleid entoekomstgerichte investeringen kunnen presenteren.

Sterker nog: de ambitie die onder meer in de motie-Hamer wasneergelegd, had men kunnen gaan realiseren, zo bleek uit de nieuweWEF-analyse en ranking van de top-kennislanden van de wereld. Deonderzoekers wijzen erop dat Nederland op een aantal basiscriteria(kwaliteit van instituties, gezondheidszorg, infrastructuurmainports, toegankelijkheid onderwijs) en efficiency factoren(goederenmarkt, arbeidsmarkt) excelleert en goed scoort als hetgaat om technologie en kennisontwikkeling.

Nog haalt ons land er niet echt uit wat er in zit en Volberda c.s. komen dan ook met pregnanteadviezen voor een komend kabinet. Want de ambitie in de Top 5 vande wereld te komen, zoals de motie-Hamer en Balkenede’sInnovatieplatform die formuleerden, is niet alleen haalbaar maarook hard nodig.
 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK