Profiel: energie en gezondheid

Nieuws | de redactie
8 september 2010 | De commissie-Veerman vindt dat universiteiten zich moeten profileren. De Technische Universiteit Eindhoven gaat dat nu ook doen, door zich te richten op de gebieden ‘energie’ en ‘gezondheid’. De TU/e denkt daarmee niet alleen haar internationale positie te kunnen versterken, maar ook haar positie in de Brainportregio. Oud-topmannen Harwig en Fonville van Philips gaan de vorming van de strategische researchclusters trekken.

Rick Harwig, voormalig CTO van Philips gaat al deze maand alsdirecteur van het strategische researchcluster Energie aan de slag.Als zodanig zal hij op dit terrein de interfacultaireclustervorming binnen de universiteit organiseren en gestalte gevenaan de gewenste programmatische samenwerking met externe partijen.Daarbij gaat het onder meer om de partners in de Knowledge &Innovation Community (KIC) ‘InnoEnergy’, een consortium vankennisinstellingen en bedrijven op energiegebied binnen hetEuropean Institute of Innovation and Technology.

Het centrale coördinatiecentrum en een deelconsortium van deze KICzijn gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven. Een belangrijkepartner is ook het vooraanstaande energieonderzoeksinstituut FOMRijnhuizen dat naar de TU/e-campus gaat verhuizen. Hetzelfde geldtvoor de zonne-energiepoot van het EnergieonderzoekscentrumNederland (ECN), die zich vestigt op de High Tech Campus Eindhoven,en de andere partners naast TU/e en ECN (Holst Centre en TNO) in deeerder dit jaar opgerichte alliantie ‘Solliance’ op het gebied vanzonne-energieonderzoek. Brainport Eindhoven ontwikkelt zich steedsmeer als Europees centrum voor onderzoek en innovatie openergiegebied.

Onderzoekscluster ‘Gezondheid’

Wat de beoogde strategische onderzoekscluster ‘Gezondheid’ betreftheeft het College van Bestuur van de TU/e Roel Fonville (voormaligSenior Vice-President en General Manager van Philips HealthcareNederland) bereid gevonden de komende maanden als kwartiermaker opte treden. Als zodanig zal hij onder meer leiding geven aan deontwikkeling van een roadmap voor het TU/e-onderzoek op het terrein’Gezondheid’. Deze roadmap zal als basis dienen voorconsortiumvorming en ontwikkeling van gezamenlijkeonderzoeksprogramma’s met externe partijen. Eind dit jaar vindtbesluitvorming plaats over de uitvoering van de dan opgeleverdeplannen en over de benoeming van een directeur voor de beoogdeonderzoekscluster op het terrein ‘Gezondheid’.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK