Talentlek kost stad miljarden

Nieuws | de redactie
20 september 2010 | Een metropool behoeft een nieuw arbeidsmarktmodel om hoog opgeleid talent te binden en doorstroming te bevorderen. Dit stelt Lector arbeidsmarktvraagstukken Peter Ester in zijn openbare les op de Hogeschool Rotterdam. Het 'talentlek' kost Rotterdam nu al 12 miljard. “We investeren miljarden in fysieke infrastructuur maar veel te weinig in sociale infrastructuur,” beaamt de strategie-chef van de Rotterdamse haven.

‘Alle ingrediënten zijn aanwezig, alleen het slim verbinden moetnog.’ Dit concludeerde de OECD over Rotterdam alskennisregio. Zo’n slimme verbinding wordt aangereikt door eennieuwe lector van de Hogeschool Rotterdam. In zijn openbare les tergelegenheid van de aanvaarding van zijn positie als lectorArbeidsmarktvraagstukken presenteerde Peter Ester een nieuwarbeidsmarktmodel voor de stad.

Talentlek

Ester stelt dat Rotterdam voor een dubbele uitdaging staat. Inde komende jaren wil de stad meer hoger opgeleiden aan zich bindenen een snellere doorstroming op de arbeidsmarkt bewerkstelligen. Opdit moment is het zo dat er een verdringingseffect optreedt op dearbeidsmarkt. 4 op de 10 banen bedoelt voor lager opgeleiden wordeningevuld door werknemers met een middelbaar- of hogeronderwijsniveau. Hierdoor heeft Rotterdam een groot onderbenutreservoir aan talent. Dit ’talentlek’ kost Rotterdam 5,5 miljardeuro in de komende 10 jaar, en 12 miljard in de komende 25 jaar.Ester: “Er moet meer trek in de Rotterdamse schoorsteen komen.”

“Rotterdam doet het noch goed aan de onderkant, noch aan debovenkant van de arbeidsmarkt,” aldus Ester. Het lukt Rotterdamniet goed om hoog opgeleid talent vast te houden. Veelafgestudeerden verlaten de stad en dit is niet goed voor deaantrekkelijkheid van Rotterdam. Ester verwijst hierbij naarRichard Florida’s ‘The rise of the creative class’. Stedenmet veel hoger opgeleiden en creatief talent zijn over het algemeenaantrekkelijker om in te wonen en te werken. ‘Human creativity isthe ultimate economic resource,’ zei Florida hierover. “Dit geldt zeker ook voorbuitenlands talent dat we willen aantrekken in Rotterdam.”

De ‘HRM-muurtjes’ moeten om

Peter Ester wil de stad dan ook radicaal herpositioneren als’Rotterdam Carrièrestad’: jong, hoog opgeleid talent krijgt eenuniek baanaanbod. In de eerste vijf jaar van hun loopbaan gaan depas afgestudeerden aan de slag bij vier à vijf werkgevers.Werkgevers vormen in dit model allianties dwars door sectoren enbieden het jong talent een overkoepelende arbeidsovereenkomst. Ditbiedt werkgevers flexibiliteit en werknemers zekerheid, ook wel’flexicurity’ genoemd. Dit model is een juiste mix van uitdaging,zekerheid en perspectief.”

Ester wil op deze manier een talentpool creëren waarin sprake isvan permanente competentieontwikkeling en toetsing. “Voor jongerenis het een verleidelijk loopbaanperspectief omdat je al werkende jevoorkeuren aanscherpt en ontdekt ‘waar ben ik nu goed in’. Ditvraagt wel interorganisationeel om goede coaching en begeleiding enja, dan moeten de ‘HRM-muurtjes’ wel om.”

De locaties waar de jongeren aan de slag gaan hoeven niet per sefysiek in Rotterdam te liggen. “In tegendeel”, vervolgt Ester. “Hetzou juist heel goed zijn als minimaal één van die baneninternationaal is. Zo leert jong talent vanuit een Rotterdamsbedrijf te denken in internationaal perspectief en zulke mensen hebje als stad hard nodig.”

Door het grotere aanbod aan banen voor hoger opgeleiden ontstaater meer ruimte aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor lageropgeleid talent. “Het is echt een win-win situatie,” aldusEster.

Niet sterven in schoonheid

Het nieuwe model van Ester vraagt om een daadkrachtige coalitievan het bedrijfsleven, de gemeente en onderwijsinstellingen. “Jemoet bij zo’n nieuw model uitkijken voor het fenomeen ‘sterven inschoonheid’.” Ester is dan ook blij met het commitment van degemeente, de Hogeschool Rotterdam en enkele grote bedrijven,waaronder het Havenbedrijf. Lector Henk de Bruijn, tevens directeurcorporate strategy van het Havenbedrijf Rotterdam isovertuigd van de noodzaak van het nieuwe arbeidsmarktmodel. “Weinvesteren miljarden in fysieke infrastructuur maar veel te weinigin sociale infrastructuur. We verliezen zo de slag om talent en datkunnen we ons niet veroorloven.”

U bestelt de publicatie van de Openbare Les van PeterEster hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK