Waarom wij in het buitenland studeren

Nieuws | de redactie
8 september 2010 | SER-voorzitter Rinnooy Kan stelde bij de opening van het internationaal academisch jaar dat "Nederland mensen nodig heeft die zich realiseren dat er in het buitenland veel kwaliteit te halen en te winnen is". "Studeren in het buitenland is goed voor studenten én voor Nederland," stelt Martine van der Lee, voorzitter van Stichting NEWS.

De Nederlandse student in het buitenland

De 15.000 Nederlandse studenten, die een volledige opleiding inhet buitenland doen, vertrekken vaak op eigen houtje. BuitenNederland is een veel breder scala aan opleidingen te vinden en eenNederlands VWO-diploma geeft toegang tot buitenlandsetopuniversiteiten. Dit zijn vaak universiteiten waar het onderwijskleinschalig is, een zelfde studie in minder jaren kan wordenafgemaakt en er geen sprake is van een zesjescultuur. Dit zijn ookuniversiteiten waar studenten een nieuwe cultuur leren kennen enzien dat het ook anders kan. Studenten in het buitenland komen inaanraking met studenten van over de hele wereld, ze leren nieuwetalen en verbreden hun horizon.

Het idee dat een studie in het buitenland alleen voor destudenten met de hoogste cijfers en ondersteund door prestigieuzebeurzen is weggelegd behoort tot het verleden. In landen alsDuitsland, België, Denemarken en Zweden is het collegegeld lagerdan in Nederland. Mensen met een HBO-diploma kunnen vaak direct aaneen master beginnen, terwijl zij in Nederland eerst een schakeljaarzouden moeten volgen. Zowel WO als HBO-studenten kunnen hunstudiefinanciering meenemen, en ook voor MBO studenten wordt ditsteeds makkelijker. Wat de studenten die naar buitenland gaan welkenmerkt zijn durf, ambitie en de bereidheid voor onbewandeldepaden te kiezen.

Nederland en de wereldwijde student

Buitenlandstudies creëren ook kansen voor Nederland. Met demotie Hamer heeft de Tweede Kamer het afgelopen jaar het kabinetopgeroepen Nederland tot de vijf meest innovatieve economieën terwereld te voegen. Om dit te bereiken zet de Kennis en Innovatie(KIA) – coalitie het werk voort van het onlangs opgehevenInnovatieplatform. Hoewel het bereiken van de gestelde doelenlastig blijkt, staat vast dat mensen met internationale ervaring enkennis cruciaal zijn voor de Nederlandse kenniseconomie. Dit zijnmensen die kennis en vaardigheden uit het buitenland naar Nederlandbrengen en hun talen spreken, die een internationaal netwerk hebbenen weten hoe ze moeten omgaan met culturele verschillen.

De verdergaande internationalisering van het hoger onderwijswordt gekenmerkt door een grote tegenstelling. Het Nederlands hogeronderwijs weet zich in het buitenland te verkopen met een hoogaantal Engelstalige programma’s, een goede kwaliteit en lagekosten. Nederlandse instellingen slagen er dan ook in om meer enmeer buitenlandse studenten te trekken. Zo worden Britse studenten,wiens oorspronkelijke aanmeldingsprocedure niet tot een succesvolresultaat bij de gewenste Britse instelling heeft geleid,aangespoord ’to go Dutch’ en daarbij te profiteren van het lagerecollegegeld in Nederland. Maastricht University wil zelfsde juridische status van Britse universiteit verkrijgen om nogmakkelijker buitenlandse studenten binnen te halen. Hierbij geldtdat Nederland bereid is om te investeren voor het binnenhalen vanbuitenlands talent. Een dergelijke bereidheid ontbreekt nog bij hetstimuleren van de stap naar het buitenland, maar is wel eenvereiste.

Voorwaarde voor het slagen van de motie Hamer en dedoelstellingen van de KIA-coalitie is een Nederland dat over degrenzen kijkt en zich niet achter de dijken verschuilt. Toegenomenglobalisering en europeanisering maken contact met het buitenlandnog fundamenteler voor de toekomst van Nederland. In het buitenlandstuderen is daarbij een vanzelfsprekende eerste stap.

Martine van der Lee is voorzitter van Stichting NEWS(Nederlandse Wereldwijde Studenten)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK