Zingeving voor professionals

Nieuws | de redactie
28 september 2010 | Professionals worden geconfronteerd met religieuze uitingen en belevingen die steeds meer individueel gekleurd zijn. Hoe ga je daar als docent, studentenbegeleider, uitvaartverzorger, verpleegkundige, verzorgende, of maatschappelijk werker mee om? Een nieuw lectoraat helpt daarin een weg te vinden.

We leven immers in een tijd waarin de traditionele kerkelijketheologie aan invloed en herkenning verliest. Er is geenoverkoepelend leerkader meer. Hoe sluit de professionaldan aan op de belevingswereld van de huidige mens die op eigenwijze zin geeft aan zijn bestaan?

Op deze prangende vragen gaat dr. André Mulder opdinsdag 5 oktober a.s. in tijdens zijn installatieals lector van het lectoraat Theologie enLevensbeschouwing van Christelijke Hogeschool Windesheim inZwolle. De kern van zijn lectorale rede is het zoeken naar woordenin een taal van deze tijd. En het is ook zoeken naar waarden die inhet onderwijs en de beroepspraktijk worden ingevuld, en van waaruitwordt geleerd en gewerkt.

De ervaringen van mensen komen steeds losser te staan vanreligieuze en levensbeschouwelijke tradities.Begrippen uit deze tradities verliezen hunbetekeniskracht en zijn voor velen niet meer herkenbaar. Doormiddel van praktijkgestuurd onderzoek helpt het lectoraatprofessionals en organisaties bij de vormgeving vanlevensbeschouwelijke communicatie in verstaanbare taal enwaardevolle werkprocessen.

Invalshoek daarbij zijn de alledaagse ervaringen van mensen. En ookhun verwondering over verschijnselen die ze waarnemen, en dievragen oproepen waarop de gangbare kennis en wetenschap geenpassende antwoorden hebben. Die verwondering beschouwt hetlectoraat als concrete vindplaats van een publieke theologie diebij onze tijd past.

Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim doetonderzoek en verleent diensten in nauwe samenwerking metprofessionals, bedrijven en organisaties binnen en buiten dehogeschool, zoals scholen, zorginstellingen, geestelijk verzorgers,kerken, reli-ondernemers en uitvaartondernemers. De vraag naar deinvulling van zingeving in opleiding en werk leeft breed en is ergactueel.

De installatie van André Mulder vindt op 5 oktober 2010 tussen14.00 en 17.00 uur plaats in het Auditorium vanWindesheim.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK