Zonder het bedrijfsleven gaat Veerman mis

Nieuws | de redactie
14 september 2010 | VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes treedt donderdag 16 september –voor het eerst- op in het VSNU-Café. Bij de roep om ‘meer regie’ in de kennissector zegt hij in een schot voor de boeg: “Als ‘Veerman’ zou leiden tot een profilering van het HO die niet aansluit bij de behoefte van bedrijven, dan gaat het mis.”

De roep om meer regie in de kennis- en innovatiesectorklinkt nadrukkelijk, ook het recente manifest zet dat accent sterk. Waar vindt u datdeze regie zich vooral op zou moeten richten? Wat zijnzwaartepunten van zo’n regie?

Ik wil deze roep om regie in het perspectief plaatsten vanonze blik op de toekomst van het bedrijfsleven en zijn relatie totde kennisinstellingen. Vanuit dat perspectief is het van grootbelang dat wij komen tot zwaartepunten op het gebied vanopleidingen en onderzoek op alle niveaus, die passen bij detopgebieden van de Nederlandse economie. Natuurlijk moeten we onsdaar niet exclusief op richten, maar om daarmee te beginnen isbeslist nodig.

Wat kunnen de universiteiten zélf doen om regie en afstemmingverder te versterken? Hoe zou het bedrijfsleven hen daarbij kunnenhelpen?

Ik zie veel samenwerkingsverbanden tussen universiteiten endat is positief. Voor mij is echter nog niet altijd duidelijkof deze samenwerkingsverbanden ook echt de focus brengen, die inhet belang is van de BV Nederland. Daarom vond ik het echt goed omte zien dat bij de opening van het academisch jaar deuniversiteiten de boodschap van samenwerking en focus zo hebbenopgepakt. Dat is ook door het rapport-Veerman duidelijkmeegegeven.

Voor die versterking van de focus is het van belang dat er eenvorm van nationale regie komt en de keuzes ook worden afgestemd methet bedrijfsleven. En dat betekent voor mij dan ook dat hetbedrijfsleven in de topgebieden ook duidelijk zal moeten aangevenwaar het behoefte aan heeft. Daar zijn al goede voorbeeldengegeven. Bijvoorbeeld in de domein van de chemie bij deontwikkeling van het sectorplan.

De universiteiten moeten natuurlijk nu voortvarend aan de slag methet rapport-Veerman, met een duidelijke betrokkenheid van hetbedrijfsleven. Dat is eigenlijk onze belangrijkste kanttekening bij’Veerman’. De betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt niet ofnauwelijks genoemd, terwijl dat uiteindelijk toch wel een zeerbelangrijke speler is.

Het gaat in het hoger onderwijs immers wel om het opleiden vanmensen voor de arbeidsmarkt van morgen. Als de aansluiting tussenonderwijs en arbeidsmarkt niet goed is, hebben we echt een grootprobleem. Anders gezegd: als de uitvoering van het rapport-Veermanzou leiden tot een profilering van het HO die niet aansluit bijwaar bedrijven behoefte aan hebben, dan gaat het mis.

Wat kan de volgende minister van OCW doen -en wat zou zij/hijmoeten nalaten- om op dit terrein de kennisinstellingen enbedrijven meer kansen te geven op succes?

De volgende minister moet samen met de collega van EZvoortvarend te werk gaan om de drie centrale punten van hetmanifest over de regie in de kennissector te realiseren. Om tebeginnen door de instelling van een kennis- en innovatieraad. Dezemoet een duidelijke opdracht krijgen en daarbij behorendeverantwoordelijkheden, om focus, regie en samenhang in onderzoek eninnovatie in Nederland te brengen.

De bewindslieden moeten daarbij komen tot een langjarige nationaleonderzoeks- en innovatieagenda. Programmatisch moet hetwetenschaps- en innovatiebeleid wordt voortaan via één gezamenlijkeagenda geformuleerd én langdurig vastgehouden worden. Derde punt isin dit verband, dat zij zorgen voor een stevige bundeling en sterkevereenvoudiging van de financieringsstromen en arrangementen voorde kennisinvesteringen.

Discussier mee tijdens VSNU-Café

Tijdens het VSNU-Café van 16 september zal Wientjes vanafhalf zes in debat gaan met Mark Harbers (Tweede Kamerlidvan de VVD), Mirjam van Praag (Directeur Amsterdam Centre forEntrepreneurship) en Sijbolt Noorda (voorzitter van deVSNU). 

Zij kruisen met elkaar en de aanwezigen in het café de degensover vragen als: wat is nodig, en wat is juist overbodig ofcontraproductief in de huidige financieringsstructuur vanonderzoek? Hoe kunnen de private en publieke sector hun krachtenbundelen om een nationaal consistent onderzoeksbeleid voor de langetermijn te ontwikkelen? Waarom is een Kennis- en Innovatieraad juist nu zo nodig?

U kunt zich hier aanmelden voor hetVSNU-café


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK