CDA wint na zwaar verlies

Nieuws | de redactie
20 oktober 2010 | CDA-onderhandelaar Verhagen heeft in de formatie buitengewoon kundig gebruik gemaakt van de weerstand binnen zijn partij. Hij kreeg zo een veel beter onderhandelingsresultaat dan verwacht mocht worden. RUG-socioloog Frank Stokman analyseert de feitelijke inhoud van het regeerakkoord en treft allerlei verrassingen aan.

Prof.dr. Frans Stokman en zijn team analyseerde in samenwerkingmet het bureau Decide (dutch group) vóór de verkiezingen destandpunten van de Nederlandse politieke partijen op twaalfonderhandelingspunten. Nu het nieuwe kabinet is aangetreden namende onderzoekers het regeerakkoord onder de loep: welke partijenhaalden welke punten binnen?

Onverenigbaar en onhaalbaar

De VVD blijkt met zeven van de twaalf onderhandelingspunten,waarvan één met de PVV samen (de kilometerheffing), duidelijk deoverwinnaar. Het CDA heeft vier onderhandelingspuntenbinnengehaald, waarvan twee samen met de PVV (handhavinghypotheekrenteaftrek zonder afschaffing overdrachtsbelasting en hetvrijwel ongewijzigd laten van de belastingen).

De PVV is de enige winnaar op het onderhandelingspunt van hetontslagrecht en deelt op drie andere punten een overwinning met eenvan de beide andere partijen. Stokman: “In de analyse valt op dathet veiligheidsbeleid en immigratiebeleid veel dichter bij destandpunten van de VVD ligt dan bij die van de PVV. De PVV heeft deVVD-standpunten slechts op een paar punten weten aan tescherpen.”

De verklaring hiervoor is dat het PVV-beleid voor dezeonderhandelingspunten onrealiseerbaar was. “Tienduizend extraagenten was niet te verenigen met de bezuinigingsdoelstelling van18 miljard en het PVV-vreemdelingenbeleid zou leiden tot ernstigerechtsongelijkheid en is bovendien in strijd met een aantalinternationale verdragen.”

‘Redelijk goed’ model voor analyse

De sociologen anlyseerden het verloop van deonderhandelingen op basis van een model dat Stokman ontwikkelde ombesluitvormings- en samenwerkingsprocessen te verbeteren. Nu deonderhandelingen tot een resultaat hebben geleid, ligt er dus devraag hoe goed of hoe slecht de voorspelling is uitgekomen.

Stokman meent dat dat ‘redelijk goed’ gelukt is. “Bij de tweepunten, ontslagrecht en drugsbeleid, sloegen we de plank duidelijkmis, bij vier andere punten kwamen we dichter in de buurt en bijzes onderhandelingspunten is de uitkomst precies wat wijvoorspelden.”

De factor Verhagen

Dat de uiteindelijke uitkomst niet de door de onderzoekersvoorspelde centrumcoalitie is, schrijft Stokman toe aan het feitdat CDA-onderhandelaar Verhagen buitengewoon kundig gebruik wist temaken van de weerstand binnen zijn partij. Hij kreeg daarom eenveel beter onderhandelingsresultaat dan op basis van deverkiezingsuitslag verwacht mocht worden.

Stokman: ‘Als we het akkoord dat er nu ligt vergelijken met hetakkoord dat we verwachtten bij een rechtse coalitie, zie je nietalleen dat de VVD absoluut gezien het meeste binnenhaalde, maar ookdat het CDA veel meer winst heeft geboekt dan het op basis van hetzetelaantal in de Kamer kon verwachten. Verhagen heeft zijnprecaire positie uitstekend uitgebuit.’

De volledige analyse vint u op de site van Decide: www.decide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK