De diversiteit van talent

Nieuws | de redactie
27 oktober 2010 | Studiesucces wordt niet bevorderd door een schoolcultuur die diversiteit maar lastig vindt en vooral ziet als probleem van taalachterstanden. “Het studiesucces van allochtone studenten is meer afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs dan bij autochtone studiegenoten,” stelt professor Sabine Severiens in haar oratie aan de EUR.

Diversiteit geen probleem

Een positieve houding ten opzichte van diversiteitverbetert schoolprestaties. In haar oratie ‘ Divers talent in de klas‘ gaat prof.dr. SabineSeveriens in op stimulerend onderwijs voor groepen met leerlingenof studenten met diverse achtergronden, zodat het studiesucceswordt verbeterd. Severiens aanvaardde met haar rede op vrijdag 22oktober 2010 het ambt van bijzonder hoogleraar Onderwijskunde, inhet bijzonder diversiteit en onderwijs vanwege de VerenigingTrustfonds EUR in de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Het opleidingsniveau van de verschillende groepen allochtoneNederlanders is weliswaar verhoogd in de afgelopen jaren, maar isgemiddeld nog steeds lager dan dat van autochtone Nederlanders.Severiens, directeur van Risbo, doet onderzoek naar de verklaringvan deze verschillen. Ze hanteert daarbij het perspectief van deklas: Welke rol spelen klasgenoten, wat moeten docenten doen enweten, welk lesmateriaal en welke werkvormen hebben we nodig, enwat is een schoolcultuur waarmee het divers talent in de klaskunnen stimuleren?

Een schoolcultuur waarin diversiteit als een probleem wordtgedefinieerd en waarin het vooral gaat over de taalachterstand vanallochtone leerlingen, is niet bevorderend voor hunschoolprestaties, aldus Severiens. Zij toont aan dat verschillen inschoolprestaties tussen autochtone en allochtone leerlingen kleinerzijn in opleidingen met een schoolcultuur waarin verschillen hetuitgangspunt zijn en als positief worden benoemd. 

Multicultureel groepsproces

Klasgenoten spelen een belangrijke rol in schoolsucces,maar die kan zowel positief als negatief zijn. De bijzonderhoogleraar presenteert onderzoek dat ingaat op het verband tussenetnische/culturele identiteit, sociale identiteit en studiesucces.Docenten spelen een cruciale rol. Als zij met kennis van identiteiten groepsprocessen, de werkvormen uit de ‘multidimensionele klas’van Elisabeth Cohen toepassen, mogen we verwachten datschoolprestaties verbeteren en verschillen kleinerworden. 

Het onderzoeksprogramma van Severiens gaat dieper in op beideaspecten: de cultuur van de school of opleiding, en het primaireproces in de klas. Dat een positieve cultuur meer studiesucces voordiverse groepen studenten oplevert, is duidelijk. De vraag isechter hoe je een dergelijke cultuur ontwikkelt in opleidingen waarhet vooral lijkt te gaan om problemen en achterstanden. Metbetrekking tot het primaire proces, richt het onderzoek vanSeveriens zich op de rol van klasgenoten en docenten: welkecompetenties hebben docenten nodig om groepsprocessen inmulticulturele groepen die samenwerken aan taken zo in te zettendat ze een positief effect hebben op studiesucces?

U leest de volledig oratie hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK