Health promotion in Leiden

Nieuws | de redactie
19 oktober 2010 | De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, zou een tevreden man zijn geweest: niet alleen maakte het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden onlangs bekend dat er genoeg financiering is binnengehaald voor het voortzetten van onderzoek tot en met 2014, ook organiseert zij op 12 november een internationaal symposium over ‘gezondheid bevorderen’.

De antroposofische gezondheidszorg is relatief jong. Zij isgebaseerd op Steiners geesteswetenschap die uit het begin van detwintigste eeuw dateert. De antroposofische gezondheidszorg maaktdankbaar gebruik van de ervaring, de kennis en de verworvenhedenvan de moderne gezondheidszorg. Zij geeft daarop een aanvulling metspecifieke complementaire diagnostiek en behandelwijzen. Vanwegehaar visie op de samenhang van lichaam, ziel en geest, en haarintegratie van reguliere en antroposofische kennis wordt zij ookwel omschreven als een integrale gezondheidszorg.

Andere benadering

Naast de professioneel ontwikkelde ziektebestrijdende benadering(bv. antibiotica, chemotherapie, antidepressiva en het vervangenvan ‘kapotte onderdelen’) is er de afgelopen decennia wereldwijdsteeds meer interesse gekomen voor een gezondheid bevorderendebenadering, zowel preventief als curatief. Daaraan gerelateerdetermen als bijvoorbeeld ‘health promotion’, ‘salutogenese’,’resilience’ worden dan ook steeds meer gebruikt in verschillendeterreinen van de gezondheidszorg.

Voor de verdere ontwikkeling van deze benadering en voor deintegratie in de huidige gezondheidszorgpraktijk is het volgens hetlectoraat belangrijk dat er:

– goede theorieën over ‘health and health promotion’ komen diede basis leggen voor professionele ‘health promotion’preventiemethoden en interventies;

– goede methoden ontwikkeld worden waarmee degezondheidstoestand gemonitord kan worden;

– onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit en de(kosten)effecten van ‘health promotion’.

Symposium

Met het symposium ‘Gezondheid bevorderen’ op 12 november hoopthet Leidense lectoraat te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling vanprofessionele ‘health promotion’ en de integratie van dezebenadering in de gezondheidszorg. In het programma staan devolgende vragen centraal als: Wat is gezondheid eigenlijk?; Kunnenwe gezondheidskrachten inzetten om preventief en curatief te werkenin aanvulling op een meer ziektebestrijdende benadering?; Wat is debijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de verdereprofessionalisering van ‘health promotion’ in degezondheidszorg?

Sprekers zijn onder meer Professor Dr. Bengt Lindström uit Finland over’health promotion en salutogenese’, Professor Dr. Max Moser uit Oostenrijk over’chronobiologie, ritmen en gezondheid’ en Professor Dr. Peter Kooreman, hoogleraarGezondheidseconomie (Universiteit Tilburg) over ‘kosteneffecten vanhealth promotion’.

In de middag zijn twee rondes workshops over praktijkonderzoeken worden twee nieuwe publicaties gepresenteerd. Professor Annette Weisskircher uit Duitslandsluit de dag af, zij spreekt over euritmietherapie engezondheid.

U kunt zich tot 29 oktober aanmelden via dit aanmeldformulier
Bekijk ook de uitnodiging en de workshops. Het volledige programma vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK