Krimp in het onderwijs nu overal een feit

Nieuws | de redactie
27 oktober 2010 | Tussen 2010 en 2015 krimpt in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Limburg het aantal PO-leerlingen zo'n 12%. Landelijk ligt het gemiddelde op 7%. Na 2015 gaat ook het VO duidelijk krimpen.

 

Dat blijkt uit de prognoseanalyse ‘Krimp als kans.Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’ van hetSectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). SBO-directeurFreddy Weima: “Als het leerlingenaantal terugloopt, daalt ook derijksbijdrage die sterk gebaseerd is op het aantal inschrijvingen.Samen met de lopende en komende bezuinigingen op onderwijs, wordtdat een hard gelag voor scholen. De financiële problemen hebben ookpersonele gevolgen. Zo kunnen scholen waarschijnlijk moeilijkvoldoende leraren vasthouden voor de vele vacatures die door devergrijzing over twee, drie jaar weer gaan ontstaan.”

Grote regionale en lokale verschillen

De provincies Utrecht en Flevoland nunog groei. Dat geldt ook voor de grote steden, terwijl in deomliggende gemeenten en op het platteland het leerlingenaantaldaalt. Nationaal gemeten heeft de helft van debasisscholen nu al te maken met krimp en vanaf heden gaat het bijnaoveral spelen.

Deze trend zet zich in 2016 door in het voortgezet onderwijs, maarook daar met regionale en lokale verschillen. Daarom zullen scholenop regionaal niveau naar oplossingen op maat moeten (blijven)zoeken.

Gevolgen onderwijskwaliteit

Dalingen van het leerlingenaantal zorgen voor toenemendeproblemen voor scholen. Omdat de rijksbijdrage afneemt, leidt hetnu al tot bijvoorbeeld het vormen van combinatiegroepen, hetsnijden in ‘remedial teaching’en het opheffen van kleinebasisscholen. Hiermee komt de onderwijskwaliteit onder druk testaan.

Om het lesgeven aan te kleine groepen te voorkomen, kunnen scholenvan het voortgezet onderwijs gedwongen zijn een deel van hetvakkenaanbod te laten vervallen. Daardoor hebben leerlingen minderkeuze. Ook dit zal de onderwijskwaliteit en omvang van hetonderwijsaanbod negatief beïnvloeden.

Op de vraag welke oplossingen scholen hanteren en/of zien voor deproblemen door leerlingenkrimp, noemen zij vooral samenwerking ensamengaan met andere scholen. Andere oplossingen zijn: verhuur vanleslokalen, mobiliteit en uitstroom van personeel bevorderen en hetpersoneelsbeleid beter afstemmen op toekomstscenario’s en op deonderwijsvisie.

Dit laatste biedt ook weer kansen op kwaliteitsverbetering binnenscholen. Verder zien individuele scholen een sterkere profileringals oplossing om zoveel mogelijk leerlingen te werven.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK