Lesgeven is een uitdagend duel

Nieuws | de redactie
20 oktober 2010 | Voor de klas staan is al lang geen eenrichtingsverkeer meer. De leraar van de toekomst krijgt met een didactiek te maken die steeds interactiever wordt. ScienceGuide sprak met Dick de Wolff, directeur Faculteit Educatie (HU) en gastheer van het ‘Meesterschap’ debat op 1 november a.s. “Zo’n Rutte die les geeft op een school in een achterstandswijk is dus echt goed. Daarmee geeft hij een boodschap af die het imago van leraar een boost geeft.”

Op maandag 1 november gaan docenten, studenten en bestuurders inhet onderwijs in debat met de onderwijswoordvoerders van deTweede Kamer. Het thema is ‘Meesterschap’. Wat moet de docent vande toekomst kunnen en hoe krijgen we voldoende goede mensen voor deklas, zijn centrale thema’s. In aanloop naar het debat sprakScienceGuide met Dick de Wolff, directeur FaculteitEducatie van de Hogeschool Utrecht, over zijn mooiste ervaringen inhet onderwijs en zijn visie op de leraar van de toekomst.

De Wolff stelt dat als we voldoende goed opgeleide mensen voorde klas willen krijgen, een begrip als leven lang lerenvanzelfsprekend moet worden. “Stapelaars hebben we keihard nodig inhet onderwijs, dat moet je op geen enkele wijze afremmen.”Uiteindelijk wil De Wolff dat iedereen voor de klas een masterafgerond heeft. Dit is voor hogescholen en universiteiten eengezamenlijke opdracht.

Het vooruitzicht op een loopbaan in het onderwijs is op ditmoment niet aantrekkelijk genoeg. “We moeten toekomstige lerarenmeer differentiatie en ontwikkelingsperspectief bieden.” De Wolffwil dat docenten niet alleen carrière kunnen maken als ze hetmanagement in gaan, maar ook vanuit de inhoud kansen krijgen om tegroeien. “Het is prachtig dat we afgestudeerden via projecten als’Eerst de Klas’ voor het onderwijs  kunnen boeien, maareigenlijk wil je dat ze langer blijven dan die eerste paar jaar.”Om dat voor elkaar te krijgen moet de professie als geheel nog hetnodige aan loopbaanperspectief doen.

Leergierige wezens

Het imago van het leraarsvak valt of staat met iconen, met goedevoorbeelden die inspireren. De Wolff: “Zo’n Rutte die les geeft opeen school in een achterstandswijk is dus echt goed. Daarmee geefthij een boodschap af die het imago van leraar een boost geeft.” Deleraar heeft echt een voorbeeldfunctie in het maatschappelijkverkeer. Als leraar moet je dan ook streng voor jezelf zijn. “Jekunt als leraar dus echt niet te laat komen in de les. En ook telaat dingen nakijken kan gewoon echt niet. Je moet je bewust zijnvan je voorbeeldfunctie. Wat je doet straalt van je af.”

De Wolff vertelt in dit verband ook uit eigen ervaring. Alsfaculteitsdirecteur gaf hij jarenlang Engels op een basisschool.Hij haalde daar veel voldoening uit. “Mensen zijn leergierigewezens, dat is toch fantastisch. Het is gewoon leuk om mensendingen te leren, ze iets te laten snappen.” Daarbij weet je nooitprecies wat je iemand leert. Als je het goed doet ben je continuein een uitdagend ‘duel’ met je leerlingen. Daarbij is depersoonlijke ontwikkeling van leerlingen minstens net zo belangrijkals inhoudelijke vakkennis.

De toekomst vraagt moed

De Wolff verwacht dat in het onderwijs van de toekomst tijd enplaats onafhankelijkheid enorm zal gaan toenemen. Er zal in deeerste plaats steeds meer op het web beschikbaar komen. Collegesstaan nu al steeds vaker online en dit zal alleen maar toenemen.Ook zal het onderwijs steeds kennisintensiever en interactieverworden en dit vraagt een meeveranderende didactiek. “Ik zie voor medat studenten over de hele wereld inloggen op een bepaald collegedat via de webcam wordt uitgezonden. Vervolgens kunnen studenten opafstand vragen stellen en de discussie aangaan. Deze toenemendeinteractie vraagt wel moed van docenten.” Als alles wordt opgenomenvraagt dit van docenten alleen al meer zelfreflectie.

De Sterrenschool‘ biedt een onderwijsconceptdat De Wolff erg aanspreekt. Op deze school wordt 48 weken lang van7 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds onderwijs aangeboden. Hetdoel van de Sterrenschool is het talent van ieder mens maximaalontwikkelen. Niet alleen docenten, ook coaches en mentoren spelendaarbij een grote rol. Dit concept is betaalbaar vanwege de grotemaatschappelijke functie die de school vervult. Het is niet alleeneen onderwijsbudget dat voor de taken en aanpak van dit soortschool kan worden ingezet. Daarmee biedt zoiets meteen eeninteressante uitkomst voor krimpregio’s als Oost-Groningen, Zeelanden Zuid-Limburg.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK