Linkse Kamer contra HO-beleid Rutte-1

Nieuws | de redactie
11 oktober 2010 | De nieuwe Tweede Kamer gaat het Halbe Zijlstra, VVD-staatssecretaris voor HO-beleid, nog zeer lastig maken. Al bij het debat over de ‘Theo-route’ bij Inholland bleek dat een nieuwe, linkse meerderheid OCW haar wil kan en zal opleggen. Jasper van Dijk (SP) kwam, zag en overwon, met de PVV samen in de aanval op Geert Dales.

Het debat over het rapport-Leers en de scherpe reactie van VanBijsterveldt bevatte een rondje Inholland-bashing als in oudetijden. De SP kon op haar traditie van ‘bestrijding van Jos Elbers’en van mega-hogescholen voortbouwen en deze als neoliberalegedrochten afwijzen, waarin de docenten geen professioneleautonomie meer gegund is. Deze denklijn verbindt reeds nu desocialisten met de PVV-fractie. Zij zullen bovendien het kabinetopjutten door de betogen van Mark Rutte over ‘de leemlagen’ vanbureaucratie binnen het onderwijs aan te halen, zo hoortScienceGuide.

Leers en Inholland

OCW en de rest van de Kamer zijn hier nog wat onwennigbij. Van Bijsterveldt poogde de fracties voor te zijn door hetinspectieonderzoek naar de speciale afstudeerroutes bij Inhollandmaximale scherpte te geven. Zij kreeg daarbij opvallend veel steunvan de nieuwe HO-woordvoerder van het CDA. Dat beide daarmee hetrapport-Leers en ‘de vrijspraak’ van het college van bestuur van dehogeschool fundamenteel in twijfel trokken, leek toen vooralsnogeen zijdelings effect.

Minister Leers zal als nieuwe bewindsman van Rutte-1 echter innauwe schoentjes komen, indien het inspectieonderzoek zijn analyse voor Inholland als weinig adequaat zoublootstellen. Dat inspectieonderzoek moet half oktober verschijnen.Nog net op tijd voor de bordesfoto dus. Leers is hier zeerkwetsbaar, want op zijn nieuwe post heeft hij veel te maken met degrote hogescholen in de Randstad.

Er zijn namelijk weinig belangrijker mechanisme en institutiesvoor de integratie van jonge allochtonen dan deze HO-instellingen.Hun succes daar heeft niet alleen groot effect op huntoekomstperspectieven en plek in de samenleving, maar ook eenbelangrijke uitstraling op hun ‘peers’. Minister Leers zal daaromop dit terrein van onbesproken gedrag en geloofwaardigheid willenzijn.

Verschroeideaarde

De anti-liberale HO-lijn van de SP vindt bij de PVV omideologische herkenbare redenen steun. Een zekere nostalgie naarhet ‘onderwijs van vroeger’ – waar Fortuyn ook al aan appelleerde -verbindt hen, samen met een grote scepsis en afkeer tegenover debestuurlijke elite en instituties waar deze zijn nefaste werkverricht: CvB’s, EU, koepels, polderorganen, adviesinstanties,denktanks en culturele instellingen.

In de Kamer krijgen zij hiervoor meerderheden zolang linksepartijen een soort ‘verschroeide aarde strategie’ tegen Rutte-1verkiezen te voeren.  PvdA en GL of D66 zijn samen alvoldoende om de alliantie contra het HO-beleid van Halbe Zijlstrazo aan een meerderheid van 80 zetels te helpen. Dat is ook voor hetSF-beleid van het kabinet riskant. SP en PVV waren tegen eenleenstelsel, ook in de masterfase.

De coalitie VVD/CDA heeft zo geen meerderheid voor datrestant van de VVD-plannen met de studiebeurzen. D66 en GL zullenzo’n meerderheid ook niet willen helpen ontstaan, zolang dezegepaard gaat met drastische collegegeldverhogingen à €3000 perstudent. De VVD zal dus haar knopen moeten tellen: óf leenstelsel,óf collegegeldverhoging. Het CDA was toch al niet erg voor dateerste en brandde zijn vingers electoraal lelijk aan dattweede.

To add insult to injury: De HO-beleidspunten zijn niet inhet gedoogakkoord opgenomen, zodat de PVV nergens aan gebonden is.Alleen de algemene bezuinigingsmaatregelen vallen onder degedoogafspraken. Maar daar zit de snag: VVD en CDA kunnende SF-ingrepen en studiesucces-stimulansen niet als bezuinigingenpresenteren. Dan staat feitelijk vast dat in het (hoger) onderwijszeer zwaar gesneden moet worden volgens het regeerakkoord en dathebben de drie partijen met klem ontkend.

Ferrier en Plasterk

Alle reden dus om te verwachten dat SP en PVV met hun 40zetels op dit terrein samen hun opvattingen maximaal zullen ziendoor te zetten. En hun kans op welslagen is groot.Zolang Samson, Dijsselbloem en Plasterk ‘het oor van Cohen’hebben met hun pleidooi voor een Fundamentalopposition,zitten Roemer en Wilders gebeiteld. Zou de PvdA echter eentactischer lijn kiezen en bijvoorbeeld de HO-agenda van Rutte-1 àla carte steunen, is de gedoognoodzaak door de PVV hier meteenvoorbij. Die onmacht zal Wilders niet lang willen latenvoortbestaan.

Voor de coalitie – en zeker voor gedoogpartner PVV – is erinmiddels nog een factor die hier gaat spelen: de nieuwewoordvoerder hoger onderwijs van het CDA. Deze heet KathleenFerrier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK