Meartalige Pabo-stream set ut ein

Nieuws | de redactie
20 oktober 2010 | De start fan de meartalige Pabo-stream is moandeitemiddei 1 novimber om 14.00 oere (ynrin fan 13.30 ôf) op in feestlike byienkomst op Stenden hegeskoalle. Dêrby sille deputearre Jannewietske de Vries, direksje en bern fan de trijetalige skoallen, studinten fan de Pabo’s en oare minsken út it ûnderwiisfjild oanwêzich wêze.

De beide Pabo’s fan Fryslân binne dwaande mei it opsetten fan inmeartalige stream op har opliedings. Oanlieding dêrfoar is itgroeiende tal trijetalige basisskoallen yn Fryslân. Trijetaligebasisskoallen freegje om learkrêften dy’t har goed rêde kinne meide trije talen Frysk, Nederlânsk en Ingelsk en dy talen ek op indidaktysk ferantwurde wize ynsette kinne yn it ûnderwiis.

Mei de meartalige stream wolle de beide Pabo’s yn dat ferletfoarsjen. Studinten dy’t kieze foar de meartalige stream krijeekstra lessen Frysk, Ingelsk en taalkunde. Sy folgje kolleezjes ynde trije talen en ferdjipje har yn de didaktyk fan meartaligens. Instaazje op in trijetalige basisskoalle en nei in gebiet mei in oareminderheidstaal yn it bûtenlân hearre ek ta it programma.

Hjirby noegje de beide direksjes jimme út om der by te wêzen.Der kin kontakt opnommen wurde mei Dussy Ybema, Hennie Annema ofMarijke de Jager.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK