Minder geld voor kennis bij Rutte

Nieuws | de redactie
25 oktober 2010 | Het regeerakoord leidt tot veel minder investeringen in kennis en innovatie. Miljarden sijpelen weg naar lastenverlichting en schuldreductie, terwijl deze eerder voor investeringen in de kennisinfrastructuur waren bestemd. De afschaffing van het FES werkt tot tenminste 2020 negatief door in deze investeringen.

In het regeerakkoord is vastgelegd, dat het Fonds EconomischeStructuurversterking opgeheven wordt. Daarmee zullen miljarden uitde ‘meevallers’ bij de aardgasbaten wegvloeien naar dereguliere begrotingen. Feitelijk betekent dit dat allereerst deterugdringing van het begrotingstekort. Opheffing van hetinfrastuctuurfonds houdt in, dat de aardgasbaten niet langergeinvesteerd worden in stimulansen voor de economische groei, maar-net als in de jaren zeventig- benut worden om consumptievebehoeften voor de korte termijn te dekken.

In de kabinetsperiode tot 2015 betekent dit bijna €2 miljardminder investeringen in infrastructuur, zowel ‘fysiek’ als quakennis en innovatie. In de periode tot 2020 gaat nog eens bijna €7miljard naar tekortreductie in plaats van investeringenin groeistimulansen. De uitvoering van de KIA ende motie-Hamer zijn hiermee op de lange baan geschoven, tenzijuit de lopende uitgaven van departementen grote bedragen voorkennis beschikbaar zouden komen. Het regeerakkoord wijst niet indie richting, hoewel het de ambitie van de motie-Hamer van eenplaats in de top 5 van kennisnaties wel tot die van de coalitiemaakt.

Zou het kabinet de komende jaren aanvullende meevallers krijgenbij de inkomsten uit het aardgas -door hogere afzet of stijging vande geraamde dollarkoers- gaan deze extra baten ook niet naarinvesteringen. Zij worden ingezet voor verdere schuldreductie enlastenverlichting voor burgers en bedrijven. Overigens verwachteneconomische experts geen meevallers in dit verband: de koers van dedollar staat tegenover de euro onder druk en vanwege destaatsschuld en hoge particuliere schulden in de USA zou enigeinflatie als extra vorm van geldontwaarding die economie helmaalniet slecht uitkomen.

Nog meer opmerkelijke effecten van het regeeakkoord voor dekennissector vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK