Moslimjongeren gretig en positief

Nieuws | de redactie
8 oktober 2010 | Jonge moslims verslinden informatie en nieuws. Ze gebruiken meer en meer gevarieerde infobronnen en media: bijna 15 % meer van het aanbod aan kranten dan niet-moslimjongeren en bijna 8 % meer van het aanbod aan Engelstalige tv-zenders. Moslimjongeren verschillen niet van leeftijdgenoten in hun algemeen positieve houding tegenover de Nederlandse samenleving.

Een onderzoek naar mediagebruik door de VU onder moslimjongerenwijst uit dat ze meer, en meer verschillende bronnen gebruiken danniet-moslimjongeren. Globaal gesproken gebruiken ze dezelfde mediaals niet-moslimjongeren, maar doen dit vaker en intensiever. Zolezen de moslimjongeren bijna vijftien procent meer van het aanbodaan kranten dan niet-moslimjongeren en bijna acht procent meer vanhet aanbod aan Engelstalige tv-zenders.

Moslimjongeren reageren duidelijk op hoe zij in de media wordengeportretteerd. “Zij volgen de Nederlandse media op de voet,enerzijds om te weten wat er over hen – moslims – wordt gezegd,anderzijds vanuit de behoefte om ‘erbij te horen’. Daarnaastinformeren zij zich via buitenlandse media om een completer en’meer waarheidsgetrouw’ beeld te verkrijgen”, aldus deonderzoekers.

Per programma geanalyseerd, kijkt twaalf procent meermoslimjongeren naar NOVA en zeven procent meer naar het RTL-nieuws.24 procent meer moslimjongeren leest de Metro of Spits, en tienprocent meer de Volkskrant. “Het volgen van buitenlandse media doorde moslimjongeren gaat duidelijk niet ten koste van het gebruik vanbinnenlandse media”, aldus de onderzoekers.

Het mediagebruik blijkt nauwelijks gerelateerd te zijn aan dehouding ten aanzien van geweld: ook daarin zijn de moslimjongerenin grote lijnen vergelijkbaar met niet-moslimjongeren. Er is eenzwak verband tussen het raadplegen van Arabische media en eenpositieve attitude van geweld, wat samen gaat met het zichachtergesteld voelen. Het lezen van Nederlandse kranten gaat samenmet een sterkere afwijzing van geweld.

Over het geheel genomen keuren zowel moslimjongeren alsniet-moslimjongeren het gebruik van geweld af. Moslimjongerenverschillen evenmin van niet-moslimjongeren in een algemeenpositieve houding ten aanzien van de Nederlandse samenleving.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WetenschappelijkOnderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de NationaalCoordinator Terrorismebestrijding (NCtb). De resultaten zijngebaseerd op vragenlijsten van bijna 2400 jongeren in deleeftijdsgroep 13 tot 26 jaar. Van deze groep viel tien procent inde categorie ‘moslimjongere’. Verder werden inhoudsanalysesuitgevoerd op duizenden mediaberichten uit zeven dagbladen en vierallochtone webfora. Daarnaast werden verder verdiepende interviewsgehouden met ruim 40 moslimjongeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK