Opmerkelijke punten van Rutte-I

Nieuws | de redactie
1 oktober 2010 | De afspraken in het concept-Regeerakkoord, -Gedoogakkoord en hun financiële bijlagen bevatten allerlei verrassende en soms bizarre punten. Zowel in de details als in de hoofdlijnen. Wat dacht u van een sociaal leenstelsel voor inburgeraars? Bovendien: het FES wordt opgepeuzeld door de staatsschuld in plaats van geïnvesteerd in kennis en toekomsthema's.

Hier volgt een lijst van opmerkelijke aspecten uit hetconcept-regeerakkoord VVD/CDA, het concept-gedoogakkoord VVD/PVV/CDA en de bijlage tenaanzien van het begrotingsbeleid:

 • De kinderopvang blijft ook in 2011 een reden totbezuiniging op onderwijs. Uit de bijlagebegrotingsbeleid (blz.8) blijkt dat de onderwijsuitgaven met 135miljoen worden verlaagd om de besparing op de kinderopvangtoeslagdoor het Kabinet Balkenende V in te trekken. Deze bezuiniging wordtingevuld door alle specifieke subsidies in de lumpsum te steken,waarbij 135 miljoen wordt afgetrokken van het totaal.
 • Deze kaasschaaf op het onderwijslevert meer op dan alle besparingen die de facto gerealiseerdworden op de kosten van immigratie en integratie. Alle maatregelenvan het nieuwe kabinet op dit terrein leveren in 2012 20 miljoenop, in 2015 80 miljoen en in de meerjarenramingen uiteindelijk 110miljoen (blz.10 van de bijlage begrotingsbeleid). Extra maatregelenom immigratie te beperken zijn eveneens opvallend goedkoop.Structureel kosten de 17 ‘intensiveringen’ op dit terrein 50miljoen.
 • De bezuiniging op de zogeheten‘langstudeerders’ kost de universiteitenen hogescholen op drie manieren tegelijk inkomsten.  A) Decollegegeldverhoging met 3000 euro moeten de instellingen zelf ziente realiseren. B) Nu al kort de minister van OCW de instellingenvooraf 3000 euro per ingeschreven langstudeerder onder het motto”efficiëntiekorting instellingen”. C) Daar bovenop kort OCW 90miljoen op de instellingen op basis van hun verwacht”gedragseffect” van de langstudeerders. Oftewel, de onderhandelaarsgaan er van uit dat een kwart van de langstudeerders zich snel laatuitschrijven, zonder diploma, en de bekostiging voor dezeingeschreven ook al vooraf kan worden weggesneden.
 • De IND gaat strenger controleren ofkennismigranten wel echt kenniswerkers zijn. De capaciteit van dedienst wordt hiertoe met 1 miljoen euro verhoogd. Hetzelfde gebeurtmet DUO. De overheaduitgaven op het terrein van de kennismigratiegaan dus verder omhoog.
 • Het CDA mag dan bij SF het pleit gewonnen hebben ten aanzienvan de basisbeurs, de paarse voorstellen ten aanzien van eensociaal leenstelsel worden weldoorgevoerd bij de inburgeringcursussen vanaf 2013. Reden hiervoor:”Er wordt naar een stelsel toegewerkt waarbij de kosten bij deinburgeraar wordt neergelegd”. (Blz.23) De auteur van deze zinmoet onmiskenbaar zelf nog inburgeren in de Nederlandsetaal.
 • Het kunstonderwijs behoortvoortaan echt tot de luxe van de samenleving. Onder delastenverzwaringen in het regeerakkoord worden “podiumkunsten,kunst en verzamelvoorwerpen” in het 19% tarief van de BTW gebracht.Opbrengst 100 miljoen.
 • De inkomsten uit het aardgas worden niet meer geconcentreerdingezet voor de versterking van de kennisinfrastructuur. De’belegde ruimte’ in het FES wordt voorkennis en innovatie overgeheveld naar de departementale begroting.Vermoedelijk is dit de coup van EZ op de lange termijnuitgaven voor kennis en innovatie. In de kabinetsperiode 2010-2015″vindt geen additionele voeding plaats van het FES”. Nog niettoegewezen aardgasgelden verdwijnen in de algemene middelen.
 • De greep van EZ op het kennisbeleidkomt onder meer tot uitdrukking door clustering van alle relevantegeldstromen en beleidsprojecten onder dit ministerie. Meestvermakelijke voorbeeld is dat alle valley’s enbrainports onder EZ zullen vallen, waarbij als eerste opblz.11 van het regeerakkoord Greenport Venlowordt genoemd, het kiesdistrict van een van deonderhandelaars.
 • De huidige geldstroom voor export, innovatie en internationaalondernemen worden gebundeld in een “Homogene groep EconomischeTopgebieden”. Financieel slachtoffer hiervan wordt hetAgentschapNL, het voormalige SenterNovem.Dit wordt ingekrompen ter wille van vereenvoudiging, focus enmassa.
 • De minister van EZ gaat het initiatief nemen tot een”Green Deal, geïnspireerd doorvoortrekkerslanden op dit terrein als Korea en de USA, met Obama’sMinister van Energie Steven Chu.
 • Artikel 23 van de Grondwet blijftongewijzigd: “aan de vrijheid van onderwijs wordt niet getornd.”(blz.33 Regeerakkoord). Op blz.3 van het regeerakkoord wordtgesteld: “vrijheid van onderwijs behoort tot het fundament van onzeconstitutie”.
 • De aanval op het islamitischonderwijs wordt derhalve ingezet langs de lijn van evidencebased beleid. De school met de Koran wordt daarbijgelijkgesteld met instellingen als de Iederwijs scholen “met eenradicaal vernieuwend onderwijsconcept”. Omdat in beide stromingenkwaliteitsproblemen zijn genoteerd zullen “deze scholen sneller metsluiting geconfronteerd worden”.
 • Eén sector van het onderwijs wordt expliciet geconfronteerd metverkorting van de duur van de opleiding.In het gedoogakkoord wordt op blz.14 gesteld: “De duur van deopleiding van de politie wordt beperkt met behoud vankwaliteit”.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK