Streep door Nationaal Historisch Museum

Nieuws | de redactie
29 oktober 2010 | Mulisch is dood en toch komt er ook nu nog geen nieuwbouw voor het Nationaal Historisch Museum. Pijp en Cubaanse zonnehoed moeten elders tentoongesteld worden. De Amsterdamse Zuiderkerk biedt tijdelijk onderdak.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft de Tweede Kamer gemeld dathet kabinet tientallen miljoenen bespaart met dit besluit, waarmeehij een sober evenwicht wil aanbrengen in de uitgaven voor cultuur.In een brief aan de Kamer schrijft Zijlstra dat hijnog steeds de doelstelling van het NHM onderschrijft, maarhet paradepaardje in Arnhem van voormalig minister Plasterk ertoch niet komt. 

“De bezuinigingstaakstelling wat betreft Cultuur, die oploopt tot€200 mln op jaarbasis, noopt mij er evenwel toe deze doelstellingop een soberder wijze te realiseren dan door de bouw van een nieuwmuseum. Daarom heb ik besloten het NHM niet langer tesubsidiëren voor het realiseren van een gebouw.” schrijfthij.

Het museum was de uitkomst van een debat rond de identiteit vanons land, dat met de motie-Verhagen/Marijnissen werd afgerond. Zijbepleitten eendrachtig de oprichting van en museum over denationale geschiedenis. Het NHM zou overigens geen eigenhistorische collectie krijgen en dat leidde recent nog tot eendebat over de meest gepaste plaats waar het pistool van Volkert vander Gaag zou mooeten worden geëxposeerd als tijdsdocument.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK