Taakverdeling bij hersenen

Nieuws | de redactie
19 oktober 2010 | De linker en rechter hersenhelft bepalen op een verschillende manier de plaats van een voorwerp. Zo is ‘links’ beter in het bepalen van de exacte afstand tot een voorwerp. Dit blijkt uit onderzoek van UU-neurowetenschapper Ineke van der Ham dat tot praktische aanpassingen kan leiden.

Ineke van der Ham onderzocht de twee verschillende manierenwaarop de menselijke hersens de plaats van een voorwerp in deruimte bepalen. Proefpersonen waren met het linker gedeelte van hunblikveld beter in het vinden van de exacte afstand tot een voorwerpin de buurt. In de rechterkant van het zicht keken de proefpersonenvooral naar de verhouding van het voorwerp tot de omgeving (zieafbeeldingen hieronder).

Onder andere via een hersenscan zag Van der Ham dat dezekijkstrategieën zijn opgesplitst over de twee hersenhelften. Dit ishet eerste onderzoek dat dit verschil bij proefpersonen inrealistische situaties laat zien. Op 22 oktober promoveert zijhierop aan de Universiteit Utrecht

Toepassen bij dashboard

“Deze kennis is eenvoudig toe te passen op bijvoorbeeld hetdashboard van een auto. Bij een snelheidsmeter moet je direct deexacte plaats van de wijzer zien, dat gaat beter als deze links ophet dashboard zit”, aldus Van der Ham. “De brandstofmeter kan juistweer prima rechts worden geplaatst.” Met name bij een ingewikkeldbedieningspaneel zorgt een juiste indeling voor minder fouten ensnellere reacties.

Evolutie

Neurobioloog Anna Oleksiak van de Universiteit Utrechtpromoveert op 27 oktober ook op een onderzoek naar de ruimtelijkewaarneming van de hersens. In een literatuurstudie laat zij ziendat bij apen de linker en rechter hersenhelft juist allebei opdezelfde manier de plaats van een voorwerp bepalen.

Oleksiak: “Dit betekent dat tijdens de evolutie van de mens dezetaken over de hersenhelften zijn verdeeld. Waarschijnlijk is ditgebeurd tijdens de sterke ontwikkeling van de het taalgebied in delinker hersenhelft.”

TakenHersenen

Afbeeldingen die bij het onderzoek van Van der Ham zijngebruikt:
De hamer in plaatje A verschuift van naast de deur naar schuinboven de deur. Die verhouding van het voorwerp tot de omgeving zieje vooral goed in de rechterkant van je zicht. 
De hamer in plaatje B blijft na verschuiving naast de deur. Deexacte afstand verandert wel, waardoor je dit vooral goed ziet inde linkerkant van je zicht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK