Theo Bovens: geen schone lei

Nieuws | de redactie
5 oktober 2010 | "Jammer dat dit kabinet de kans voor een nieuw kabinet om met een schone lei te beginnen de grond heeft ingeboord." Bezuiniging en in het HO en te weinig investering in LLL zorgen ervoor dat in 2020 de 50% doelstelling van hoger opgeleiden in de arbeidsmarkt niet gehaald wordt, aldus SER-Kroonlid en OU-voorzitter Theo Bovens.

‘Via ScienceGuide werd bekend dat het CBSprognoticeert dat in 2020 de doelstelling dat 50% van deberoepsbevolking een ho-diploma bezit, niet wordt gehaald. Dat maggeen nieuws zijn. Al vele jaren is bekend dat die doelstellingalléén kan worden gehaald met behulp van leven lang leren; dus alsmeer mensen met een opleiding op middelbaar (of lager) niveauworden ‘opgeschoold’.
Gevoegd bij de geluiden uit wo-kringen die stellen de omvang vanhet studentenbestand te willen verminderen, versterkt dat hetpleidooi van onder andere de Open Universiteit voor meerinvesteringen in het LLL op ho-niveau.

Het zal wellicht aan de demissionaire status liggen, maar deplannen voor 2011 bevatten in elk geval niet het krachtig uitvoerenvan de adviezen van de Denktank Van Boxtel (understatement). Erliggen hier wel harde politieke toezeggingen, maar geen financiëlevertalingen.

Maar het kan ook erger

Want er zijn ook dossiers waar naast harde politieke weldegelijk ook financiële toezeggingen zijn gedaan, maar die nu plotsworden ‘bevroren’. Ik wijs op de envelopppe-gelden voor het hogeronderwijs. Ook de OU zou daarvan haar gerechtvaardigd deeltjekrijgen.

Dat is om meerdere redenen een slechte zaak. Met detoegezegde gelden zou de historische scheefgroei tusseninstellingen, tussen 1e en 2e geldstroom en tussen alfa/gammaen bêta-onderzoek worden rechtgetrokken. Daarnaast frustreerje acties die kwaliteit voor studenten rechtstreeks zouverbeteren.

Als een nieuw kabinet wil bezuinigen op hogeronderwijs (hetgeen onverstandig is) dan loop je opnieuwtegen de scheefgroei aan. Dus extra bezuinigen? En als eennieuw kabinet wil investeren in het ho dan zal het minder ambitieuskunnen zijn omdat dit probleem nu niet is aangepakt. Jammer dus datdit kabinet de kans voor een nieuw kabinet om met een schonelei te beginnen de grond heeft ingeboord.’

Theo Bovens


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK