UM-president van buiten Nederland?

Nieuws | de redactie
4 oktober 2010 | Wie volgt Jo Ritzen op bij de Universiteit Maastricht? De oud-minister en voormalig vice-president van de Wereldbank heeft aangekondigd zich voortaan vooral te richten op het Europese kennisbeleid. De universiteit is dan ook op zoek naar een nieuwe collegevoorzitter. Wat voor vrouw of man moet dat zijn?

De Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht heeft geeneenvoudige opdracht. Ritzen heeft twee perioden alscollegevoorzitter aan zijn universiteit een sterk internationaalprofiel gegeven. Daarmee speelde Maastricht strategisch in op tweebelangrijke kenmerken van de stad en haar toekomstige ontwikkeling.Ten eerste de grote naamsbekendheid in Europa dankzij het Verdragvan nu bijna 20 jaar geleden. Ten tweede de demografische krimp vanhet nationale voedingsgebied van de universiteit in Limburg. In ditkader was Ritzen wereldwijd actief in het leggen van contacten, hetsluiten van allianties en het werven van zowel studenten alspersoneel. De grote groep medische specialisten die voor zorg inSaoedi-Arabië worden opgeleid zijn wel het bekendste voorbeeldhiervan.

De nieuwe collegevoorzitter in Maastricht zal dezeverworvenheden verder moeten uitbouwen en in het bijzonder deprofilering en differentiatie à la Veerman inhoud moeten gaangeven. De profielschets die de Raad van Toezicht naar buiten heeftgebracht bevat daarbij een opmerkelijke indicatie. De nieuwevoorzitter moet uiteraard een internationale taalbeheersingbezitten op het hoogste niveau. Zou deze het Nederlands nietbeheersen, wordt dit niet als een bezwaar beschouwd. De bereidheidonze taal te leren kan volstaan.

Welke internationale wetenschappers en/of bestuurders aan ditprofiel kunnen voldoen is dan ook een interessante vraag. VanCommissie Veerman-lid Dr. Ellen Hazelkorn is bekend dat zij grote kennis enbelangstelling van het Nederlands hoger onderwijs combineert meteen uitstekend netwerk bij onder meer de OESO. Voor de hand kan hetook liggen dat Maastricht naar Vlaanderen kijkt. Daar zouden tweenamen in het oog kunnen springen. Prof. Luc Soete, die al aan de UM een belangrijke positiebekleed met het Merit-institute, en oud vice-premier entoonaangevend onderwijsminister Frank Vandenbroucke, dieals econoom in Oxford brilleerde.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK