UU trekt minister aan

Nieuws | de redactie
4 oktober 2010 | Oud-minister van VROM Jacqueline Cramer is terug op het oude nest. Ze is benoemd tot hoogleraar Duurzaam innoveren aan de UU en als nieuwe directeur van het UCAD. Cramer zal zich inspannen om onderwijs en onderzoek op het gebied van innovatie te combineren met duurzaamheid.

Jacqueline Cramer was al eerder als hoogleraar verbonden aan deUniversiteit Utrecht. In 2005 werd zij aangesteld als hoogleraarDuurzaam ondernemen. Twee jaar later vertrok zij echter omnamens de Partij van de Arbeid als minister vanVROM zitting te nemen in het vierdekabinet-Balkenende.

Nu ze weer terug is bij de UU zal zij zich als hoogleraarDuurzaam innoveren inzetten om onderwijs en onderzoek op hetgebied van innovatie te combineren met duurzaamheid. Zij richt zichdaarbij vooral op entrepreneurship. Haar speciale interesse gaatuit naar het stimuleren van ondernemerschap bij studenten, waarbijze zich richt op het toepassen van kennis ten behoeve van nieuweproducten en/of diensten die bijdragen aan een duurzameontwikkeling.

Als VROM-minister liet zij zich tijdens de jaaropening van deHAN al eens lovend uit over plannen van deze hogeschool omduurzaamheid te verbinden met het gehele curriculum enonderzoeksprogramma. In een interview met ScienceGuide vertelde zijdestijds dat ze voorstander was van een integrale aanpak waarbijduurzaamheid terugkomt in heel het pakket van kennisontwikkeling inhet hbo. “Het maakt de hbo-student veel beter klaar voor detoekomst. Alle beroepen worden duurzame professies en zij zullen erzo helemaal op voorbereid zijn.”

Lees het volledige interview met Jacqueline Cramer hier.

Directeur UCAD

Behalve haar hoogleraarbenoeming, zal Cramer per 1 januari 2011ook benoemd worden tot directeur van het Utrecht Centrum voor Aardeen Duurzaamheid (UCAD). Zij neemt echter nu al geleidelijk de takenover van prof. dr. Klaas van Egmond, wetenschappelijk directeur vanUCAD, die volgend jaar met emeritaat gaat.

Het UCAD is een samenwerkingsverband van de UniversiteitUtrecht, TNO, Deltares, KNMI en KWR Watercycle Research Institute,waaraan ook het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVMmeewerken. Het UCAD beoogt de aanwezige fundamentele en toegepastekennis op het brede terrein van ‘aarde en duurzaamheid’ van deaangesloten partijen te bundelen en zo te komen tot eensamenwerking van Europese en internationale allure.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK