Allochtone ondernemers succes ondanks beleid

Nieuws | de redactie
12 november 2010 | Terwijl stapels 'beleid' werden opgetast leek het of immigranten-ondernemers daarin vaak als hulpbehoevend neergezet bleven. Niettemin is hun aantal in Den Haag bijvoorbeeld in 30 jaar ruim verdrievoudigd. "Deze veerkracht is mede het gevolg van het feit dat allochtonen geen passieve toeschouwers zijn," concludert UvA-promovendus Surrendra Santokhi.

Santokhi onderzocht beleidsinterventies gericht op hetstimuleren van het bedrijfsklimaat en het ondernemerschap in hetalgemeen, en het immigrantenondernemerschap in het bijzonder.Overheden en andere regulerende instanties kunnen op verschillendemanieren ingrijpen in de markt. Santokhi bestudeerde welkebeleidsmaatregelen de overheid, en dan vooral de gemeente Den Haag,sinds 1995 heeft getroffen ter stimulering van het bedrijfsklimaaten de economische participatie, specifiek op het terrein van het(immigranten)ondernemerschap.

Gekeken naar de sterke groei van het immigrantenondernemerschap inNederland en in Den Haag, concludeert hij dat geen van deonderzochte maatregelen een substantiële bijdrage heeft geleverdaan de grote ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf en hetimmigrantenondernemerschap. De markt heeft het vooral zelfopgepakt.

De genomen maatregelen hebben volgens Santokhi kennelijk een andereinvloed dan een groei van het immigrantenondernemerschap. Zijhebben de beeldvorming over het immigrantenondernemerschap enallochtone concentratiewijken positief veranderd en geresulteerd inmeer geloof in de eigen kansen. Terwijl het beleid zich deafgelopen drie decennia stapelt en immigrantenondernemers in datbeleid regelmatig als hulpbehoevend worden neergezet, is hun aantalde afgelopen dertig jaar in Den Haag ruim verdrievoudigd.

De meerderheid van de immigrantenondernemers vestigt zich in deallochtone concentratiewijken. Santokhi vindt dat dit de veerkrachtvan deze wijken weergeeft, tegen de achtergrond van het feit datjuist deze wijken regelmatig geconfronteerd worden metachterstanden en een negatief sociaal-economisch imago. Dezeveerkracht is mede het gevolg van het feit dat allochtonen geenpassieve toeschouwers zijn, maar zelf hun kansen creëren en pakkenop de ondernemersmarkt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK