CDA in Europa wil greep op onderwijs

Nieuws | de redactie
22 november 2010 | Europa moet nadrukkelijk meer met het onderwijs bezig zijn. Die consequentie trekt het CDA in Brussel uit de EU2020 strategie en de noodzaak ons land in de Top 5 van de kennisnaties te krijgen. “het is geen zaak van subsidiariteit en nationaal beleid meer,” bekent Corien Wortman, topvrouw van EVP/CDA in Brussel. Zou heel de coalitie zo denken?

In de slotsessie van ‘Meet the Future’ kwamen de internationaleexperts bijeen voor debat over bètapromotie, innovatie enonderwijsbeleid in vele landen. ScienceGuide presenteertde komende weken visies hierop van de topmensen op dit terrein uitonder meer Japan en de USA. Maar nu meteen opmerkelijk is de visievan de vice-voorzitter van de machtigste partij in Europa, de EPP,de christendemocraten in het Europarlement, Corien Wortman.

Paus Leo en artikel 23

Zij onderstreepte dat “het heel wat is als eenchristendemocraat dit zegt.’ Dat klopt. Subsidiariteit is eenkernbeginsel voor de Europese christendemocraten. Het komt uit dekatholieke sociale leer, die sinds de hervormingspaus Leo XIII aanhet eind van de 19e eeuw een centrale plaats heeftgekregen in het confessionele denken. Het gaat er daarbij om datsociale taken daar worden waar gemaakt waar zij het dichtst bij enoptimaal bij de mens, gezin en gemeenschap tot stand kunnen komen.Onderwijs is derhalve primair een zaak van de ouders, hunschoolverenigingen en de nationale staat als wetgever tenprincipale. Vandaar ook het belang dat in die kring aan artikel 23GW wordt gehecht.

Wortmans gedurfde denklijn betekent dat niet langer nationaleregeringen en lidstaten in de EU de regelgeving voor onderwijszouden domineren. Europa zou voortaan -zie de EU2020 strategie- defundamenten voor het beleid ten aanzien van kennis en innovatieformuleren en de nationale onderwijsstelsels gaan deze dan concreeten -hopelijk- divers invullen.

Steun in Den Haag?

Heeft deze benadering in eigen land enige kans op steun?De coalitie/gedoogpartners van het CDA, VVD en PVV, hebben Europeesbeleid al langer afgezworen als positief middel om Nederland eenimpuls te geven. Maar ook de PvdA heeft onder Bos en Plasterk deeuroscepsis voorop gezet. Dit gebeurde uit vrees voor deaantrekkingskracht van de nationaal-conservatieve koers bij de SPop de lager opgeleide kiezers ter linkerzijde.

Maar wat vindt Wortmans eigen partij eigenlijk? Een korteraadpleging van ScienceGuide leidde al direct tot hevige reacties.Zo werd er op gewezen dat het verkiezingsprogramma voor het EP van2009 geen Brusselse ‘greep’ op de nationale onderwijsstelselswenste toe te laten.  “Bologna voor het hoger onderwijs isuitstekend, maar daar mag het van ons ook verder bij blijven.,”aldus een in Europa zeer ingevoerde CDA’er. “Laten ze eerst maarzorgen dat de afspraken in die akkorden echt uitgevoerd worden.”Aangezien het CDA de EU-bewindsman levert in de nieuwe coalitie-Ben Knapen- is het interessant te zien waar dit meningsverschiltoe zal leiden. Knapen zal niet op een verdeelde achterban zittente wachten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK